Návrh metodiky řízení a správy incidentů a problémů a jejího využití ve vybrané organizaci

Název práce: Návrh metodiky řízení a správy incidentů a problémů a jejího využití ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Holub, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Novák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení a správ incidentů a problémů (issue), s využitím issue-trackingového nástroje. Cílem práce je takovou metodiku vytvořit a nasadit ji v konkrétní organizaci. Při vytváření Metodiky byly využity doporučené postupy získané ze zdrojových prací, a také autorovi praktické zkušenosti. V teoretické části páce jsou nejprve popsány přístupy, ze kterých vyvíjená Metodika vychází a přebírá některou jejich terminologii. Následně je vysvětleno, co to je issue-trackingový systém a je uveden přehled nejčastěji používaných issue-trackingových systé-mů. V praktické části je vytvářena samotná Metodika. Nejprve je popsána cílová skupina metodiky. Dále jsou definovány typy issue a role používané při práci s issue-trackingovým systémem. Následně je popsáno jak stanovit životní cyklus issue a jak pracovat s jeho atributy. Dále se práce věnuje reportování dat z issue-trackingového systému. Druhá kapitola praktické části práce se věnuje implementaci Metodiky do nástroje JIRA.
Klíčová slova: ITIL; ISTQB; issue-tracking systém; Defect; Životní cyklus; Problém; Incident; Metodika; JIRA; Issue
Název práce: Design of methodology of administration and management of issues and its application in chosen organisation
Autor(ka) práce: Holub, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Novák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on design methodology of administration and management of issues, using issue-tracking system. The objective is to create such methodology and deploy it to specific organization. During methodology creation, there were used best practices, acquired from source thesis and authors experiences. In theoretical part of thesis are described approaches, witch is this thesis based on. Then thesis describes what issue-tracking system is and lists mostly used issue-tracking systems. In practical part, the methodology itself is created. At first, target group is described. Then, types of issuse and roles used in issue-tracking system are described. Then is described, how to create lifecycle of issue and how to handle with its attributes. Last part is focused on data reporting from issue-tracking system. Last chapter of practical part describes how to implement methodology to issue-tracking system JIRA.
Klíčová slova: Issue; Lifecycle; ITIL; ISTQB; JIRA; Methodology; Issue-tracking system; Defect; Incident; Problem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2016
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 31. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56481/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: