Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript

Název práce: Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Autor(ka) práce: Zikmund, Marian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.
Klíčová slova: server; aplikace; javascript; vývoj
Název práce: Serverless single page application in JavaScript
Autor(ka) práce: Zikmund, Marian
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to design and develop a framework for building modern single- page application in the JavaScript programming language and describe this approach to development. The work also contains the documentation for a more comfortable use and customization. The content is divided into eight chapters. The introduction is followed by the retrieval of information resources, including the specifics of the JavaScript programming language and explanation of the formation of single-page application. The description of the basic principles of their functioning, motivation and justification, when and why this approach is appropriate is also included. The work is primarily focused on the issue of single-page application, for which the use of the JavaScript programming language is crucial. For this reason, this work provides a whole chapter about this programming language, also including a description of its history and role in the context of others. Below are the common characteristics of single-page applications frameworks, built on top of the library ReactJS, whose formation is engaged in the following chapter. The developed framework also contains the user guide. The practical outcome of this work is an open source framework for creating serverless single-page applications, which is due to its architecture and documentation appropriately adaptable.
Klíčová slova: ReactJS; single page; application; javascript

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2016
Datum podání práce: 7. 12. 2016
Datum obhajoby: 24. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: