Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza faktorů úspěšnosti podniků

Autor práce: Nguyen Hai, Phong
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Petrůj, Šimon

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza faktorů úspěšnosti podniků
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat podnikatelský projekt TamTam. Dílčím cílem práce je potvrdit, resp. vyvrátit předpoklady, které si společníci nastavili. Dále zkoumá proveditelnost aktuálního strategického plánu. Na základě analýzy bude vyhodnoceno, jestli je vhodnou volbou pro daný projekt. V opačném případě bude navržen alternativní strategický plán s jiným business modelem. V teoretické části jsou popsány metody a poznatky, které jsou využity v praktické části. V praktické části je nejdříve zanalyzován trh s vietnamskými živnostníky. Poté je nastíněn aktuální stav projektu s doporučením autora na zlepšení. Na závěr je navržen alternativní strategický plán, který je zhodnocen pomocí ukazatelů ROE, EVA, čisté současné hodnoty a SWOT analýzy.
Klíčová slova: Business model; Finanční plán; Ukazatel EVA; Strategický plán; SWOT analýza; Strategie modrého oceánu; Čistá současná hodnota ; Ukazatel ROE

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza faktorů úspěšnosti podniků
Překlad názvu: Analysis of success factors of the company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of the thesis is to analyze a business project TamTam. The partial aim is to confirm respectively to refut the presumptions that were set by the co-founders of the project. Another goal is to evaluate the feasibility of the current strategic plan. If the current strategic plan shows to be unfeasible, an alternative strategic plan with a different business model will be proposed. The theoretical part describes the methods which are used in the practical part. The practical part analyzes the market with Vietnamese entrepreneurs. The companys financial position will also be evaluated with suggestions for improvement. In the last chapter, an alternative strategic plan is drafted and recommended. Analytical conclusion of the alternative strategic plan is measured against ROE, EVA, net present value and SWOT analysis.
Klíčová slova: EVA; Financial plan; Strategic plan; SWOT analysis; Business model; ROE; Net Present Value; Blue Ocean Strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2016
Datum podání práce: 14. 12. 2016
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59121_xngup06.pdf [1,62 MB]
Oponentura50281_Petrůj.pdf [424,88 kB]
Hodnocení vedoucího59121_neumaier.pdf [333,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59121/podrobnosti