Analýza vybraných výzev při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika a návrh dílčí optimalizace

Název práce: Analýza vybraných výzev při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika a návrh dílčí optimalizace
Autor(ka) práce: Kudelová, Jarmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Staroba, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývozu rychloobrátkové zboží z Mexika. V rámci teoretické části je vysvětlen pojem rychloobrátkového zboží a popsáno, jaké kroky by všeobecně měly být podniknuty při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika. Dále jsou charakterizovány elementy spojené s námořní dopravou, která je pro vývoz z této země používána nejčastěji. Na konkrétním případu Corony je detailně zobrazena logistická struktura tohoto vývozního procesu. Díky analýze jejího fungování jsou identifikovány hlavní výzvy spojené s používanými dopravci pro tento export a v neposlední řadě jsou navržena dílčí řešení, jež by měla být zavedena za účelem minimalizace výskytu problémových bodů.
Klíčová slova: vývoz; pivní průmysl; Námořní doprava; Mexiko
Název práce: Analysis of selected challenges when exporting fast-moving consumer goods from Mexico and suggestion of particular optimization
Autor(ka) práce: Kudelová, Jarmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Staroba, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master´s Thesis deals with the exportation of fast-moving consumer goods from Mexico. The theoretical part explains the concept of FMCG and describes the steps that should generally be followed when exporting FMCG from Mexico. Furthermore, the elements related to maritime transportation are described, because this type of transport of exporting from this country is used most often. Within the specific case of Corona, detailed logistics structure of the export process is displayed. By analysing its operation, the main challenges associated with carriers used for the export are identified and ultimately partial solutions that should be implemented to minimize the occurrence of problematic points are suggested.
Klíčová slova: Mexico; brewing industry; export; Maritime transportation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2016
Datum podání práce: 1. 12. 2016
Datum obhajoby: 31. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55857/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: