Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dětská skupina jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života

Autor práce: Vojtová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmíd, David
Osoba oponující práci: Rožnovský, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dětská skupina jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o problematice slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb. Teoretická část práce vymezuje základní relevantní pojmy týkající se nástrojů work-life balance a dále stručně shrnuje možnosti péče o děti předškolního věku v České republice. První část práce rovněž podrobněji rozvádí zákonné náležitosti dětské skupiny. Praktická část si klade za cíl zhodnotit stávající situaci konkrétní dětské skupiny v praxi, odhaluje její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a na jejich základě formuluje doporučení pro budoucí úspěšné fungování dětské skupiny. Při zpracovávání je využíváno rešerše literatury, popisu, dotazníkového šetření, hloubkového rozhovoru a závěrečné analýzy a syntézy poznatků využitých k formulování budoucích návrhů.
Klíčová slova: dětská skupina; SWOT analýza; Work-life balance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dětská skupina jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života
Překlad názvu: Children's group as a tool for achieving work-life balance
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis discusses the problems of reconciling work and family life, focusing on the provision of services in a children's group under Act no. 247/2014 Coll. The theoretical part defines basic concepts relevant to work-life balance and briefly summarizes the options of preschool children care in the Czech Republic. The first part also elaborates the legal formalities of so called children's group. The practical part aims to assess the current situation of a specific children's group, reveals its strengths and weaknesses, opportunities and threats and on their basis formulates recommendations for its future successful operation. When processing this paper, literature review, description, questionnaire, depth interview and a final analysis and synthesis of knowledge utilized for formulating future proposals are used.
Klíčová slova: Work-life balance; children's group; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2015
Datum podání práce: 26. 8. 2015
Datum obhajoby: 07.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51110_xvoje04.pdf [1,17 MB]
Oponentura50009_Rožnovský.pdf [471,17 kB]
Hodnocení vedoucího51110_smid01.pdf [392,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51110/podrobnosti