Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Postupy při plánování strategie QFF Mezipatra

Autor práce: Mladá, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci: Blinka, Roman

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postupy při plánování strategie QFF Mezipatra
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je určení silných stránek a budoucích hrozeb, které by mohly ohrozit chod Mezinárodního queer filmového festivalu Mezipatra za pomoci metod strategické analýzy a kvalitativního výzkumu a následně navrhnout směr další činnosti do budoucích let. Teoretická část se zaměřuje na popis struktury festivalu, specifika neziskových organizací a dále charakterizuje vybrané postupy strategické analýzy. V praktické části analyzuji festival díky postupům strategické analýzy a dále využívám neformálních rozhovorů se členy organizačního štábu a vlastní zkušenosti s výkonnou pozicí na festivalu a nastiňuji současný stav činnosti a další směr, kterým by se měl festival ubírat
Klíčová slova: Filmový festival; Analýza vnitřních zdrojů a schopností; Porterův model pěti sil; PEST analýza; Nezisková organizace; Strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postupy při plánování strategie QFF Mezipatra
Překlad názvu: Strategy planning of IQFF Mezipatra
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis aims to identify strengths and threats of the International Queer Film Festival Mezipatra using methods of strategic analysis and qualitative research and then propose a course of action in future years. The theoretical part focuses on the description of the structure of the festival, the specifics of non-profit organizations and also characterizes the selected strategic analysis procedures. In the practical part I analyze the festival through the steps of strategic analysis and also use informal talks with members of the organizing staff and my own experience with executive positions at the festival and outline the current status of activities and further direction for the festival.
Klíčová slova: Analysis of internal resources and capabilities; Porter's five forces model; PEST analysis; a non-governmental organization, ; Strategic analysis; Film Festival

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2016
Datum podání práce: 29. 8. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56883_xmlam00.pdf [1,78 MB]
Oponentura50907_Blinka.pdf [33,94 kB]
Hodnocení vedoucího56883_hanj01.pdf [332,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56883/podrobnosti