Vývoj úrokových sazeb na hypotečním trhu v České republice a zdroje jejich změn mezi roky 2006-2016

Název práce: Vývoj úrokových sazeb na hypotečním trhu v České republice a zdroje jejich změn mezi roky 2006-2016
Autor(ka) práce: Ditrichová, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Strejček, Ivo
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj úrokových sazeb na hypotečním trhu v dekádě mezi roky 2006 a 2016. Po výrazném hospodářském růstu mezi lety 2006 a 2007, které byly příznivé i na trhu hypotečních úvěrů, následoval hluboký propad v podobě globální finanční krize, rozpoutané spekulační bublinou na nemovitostním trhu v USA. Hlavním cílem práce je na základě vývoje úrokových sazeb hypotečních úvěrů a významných faktorů, které jejich výši ovlivňují, ověřit či vyvrátit hypotézu, že úrokové sazby reagují na změny těchto faktorů. Výsledky potvrzují hypotézu pouze v určitých oblastech. Vlivy na změny úrokových sazeb se podařilo prokázat v případě inflace a diskontní sazby. Faktory, které se neukázaly jako signifikantní pro přímé ovlivnění úrokových sazeb, však mohou mít na jejich změnu nepřímý vliv.
Klíčová slova: hypoteční trh; nemovitost; finanční krize; úroková sazba; centrální banka
Název práce: Development of interest rates in the mortgage market in the Czech Republic between 2006-2016
Autor(ka) práce: Ditrichová, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Strejček, Ivo
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis is focused on the development of interest rates in the mortgage market in the Czech Republic in the decade between 2006 and 2016. A strong economic growth between 2006 and 2007, which had positive effects in the mortgage loan market, was followed by a deep slump in the form of global financial crisis unleashed by speculations in the real estate market in the U.S. The main aim of the work is based on the development of mortgage interest rates and the significant factors that affect their amount - to verify or disprove the hypothesis that interest rates respond to changes of these factors. The results confirm the hypothesis only in certain areas. The influence of changes of interest rates has been proven in the case of inflation and discount rates by usage of the econometric model. Factors that have not shown a significant direct influence of interest rates may have an indirect influence on their change.
Klíčová slova: real estate; financial crises; mortgage; interest rate; central bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 31. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59303/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: