Marketingová strategie společnosti Hyundai Centrum CB, s.r.o

Název práce: Marketingová strategie společnosti Hyundai Centrum CB, s.r.o
Autor(ka) práce: Chlebuch, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza marketingové strategie společnosti Hyundai Centrum CB s.r.o. Z této analýzy budou vycházet návrhy na změnu a případná doporučení. Teoretická část práce se věnuje marketingovým strategiím, segmentaci trhu a jednotlivým marketingovým strategiím. V praktické části bude s využitím vhodných metod provedena analýza marketingové strategie. Výstupem praktické části bakalářské práce bude zhodnocení, zda analyzovaná marketingová strategie je v souladu se záměry společnosti. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní návrhy doporučení pro efektivnější využití marketingových strategií.
Klíčová slova: marketing; segmentace trhu; marketingové nástroje; marketingová strategie
Název práce: Marketing Strategy of the Hyundai Centrum CB, Ltd
Autor(ka) práce: Chlebuch, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Oponenti práce: Lešetický, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the marketing strategy of Hyundai CB Centrum Ltd. The result of this analysis will be proposals to amend and recommendations. The theoretical part is devoted to marketing strategies, market segmentation and individual marketing strategies. In the practical part will be using using suitable methods. In the practical part is an analysis of the marketing strategy. The result of the practical part will evaluate whether the analyzed marketing strategy is in line with the company's intentions. In the conclusion of the work are given specific proposals for recommendations for a more effective use of marketing strategies.
Klíčová slova: market segmentation; marketing tools; marketing; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 26. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54622/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: