Analýza nabídky produktu dětský účet na českém trhu a preference zákazníků

Název práce: Analýza nabídky produktu dětský účet na českém trhu a preference zákazníků
Autor(ka) práce: Svobodná, Nela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ezrová, Hana
Oponenti práce: Štěchová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá specifickým bankovním produktem dětský účet na českém trhu. Porovnává existující nabídky produktu s požadavky potenciálních zákazníků. Jejím cílem je monitoring produktu v portfoliích českých bank, analýza jeho marketingového mixu u leaderů na trhu, vyhodnocení preferovaných charakteristik produktu z pohledu potenciálních zákazníků a jejich motivace. Přináší výsledky užitečné pro product managery daných produktů v bankách, pracovníky marketingových oddělení bank, osobní bankéře na pobočkách, pracovníky reklamních agentur a současně pro případné zájemce o tento druh produktu. Na základě získaných zjištění jsou formulována doporučení v oblasti produktu, případně dalších oblastí marketingového mixu.
Klíčová slova: Běžný účet; Banka ; Dětský účet
Název práce: Analysis of product offerings account for kids on the Czech market and customer preferences
Autor(ka) práce: Svobodná, Nela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ezrová, Hana
Oponenti práce: Štěchová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma work describes a specific banking product children account on the Czech market. Compares existing product line with the requirements of potential customers. Its aim is to monitor the product in the portfolios of Czech banks, analysis of the marketing mix for market leaders, evaluation of preferred features of the product from the perspective of potential customers and their motivations. Produces results useful for product managers of the products in banks, workers of marketing departments of banks, personal bankers, employees of advertising agencies and also for those who seek this kind of product. Based on the findings, recommendations regarding this product are formulated, as well as recommendations for other marketing mix areas.
Klíčová slova: Current account; Bank; Children account

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 22. 12. 2016
Datum obhajoby: 24. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43341/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: