Analýza dopadu sankcí na obchod mezi Evropskou unií a Ruskem

Název práce: Assessment of the effects of sanctions on trade between the EU and Russia
Autor(ka) práce: Kolářová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Coniglio, Nicola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is trying to assess the effects of sanctions imposed on Russia in 2014 by the European Union and other countries, with respect to the changes in the trade flows among the two participants (EU and Russia). Firstly, the theoretical background for sanctions is provided, explaining their meaning and instruments which they use. Secondly, the overview of the Ukrainian conflict is conducted together with a brief review of the economic restrictions which were implemented, as well as the Russian counter-sanctions. The empirical part is firstly explaining the effects of the restrictions on the both economies and then introducing the state of the bilateral trade flows between the EU and Russia before the imposition of the sanctions. The most important part of the thesis is the gravity model conducted in the third chapter, which is trying to estimate the effects of the sanctions on the EU-Russian trade flows using two approaches. One of them is conducted with the help of regression analysis and a dummy variable which controls for the sanctions effect. The other one is predicting the values of exports without the disturbance of the sanctions and then comparing the results with the real values of the export for the years examined. The results of these analyses have proven the expectations about the negative impact of the sanctions on the trade flows between the EU and Russia.
Klíčová slova: Ukrainian crisis; sanctions; European Union; Russia
Název práce: Analýza dopadu sankcí na obchod mezi Evropskou unií a Ruskem
Autor(ka) práce: Kolářová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Coniglio, Nicola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se snaží analyzovat dopady sankcí, které byly uvaleny na Rusko v roce 2014 Evropskou unií a dalšími státy s ohledem na změny, které nastaly v obchodních tocích mezi EU a Ruskem. Nejdříve je uveden teoretický význam sankcí, vysvětlující jejich účinky a nástroje, které různé sankční prostředky využívají. Dále práce vysvětluje pozadí rusko-ukrajinského konfliktu, který předcházel daným sankcím, společně se stručným zhodnocením ekonomických restrikcí, které byly implementovány jak ze strany EU, tak ze strany Ruské federace. Empirická část práce se nejprve zaměřuje na dopady sankcí na jednotlivé ekonomiky obou aktérů a následně pokračuje přehledem toho, jak vzájemný obchod vypadal před uvalením ekonomických sankcí. Poslední, nejdůležitější část práce obsahuje gravitační model, který odhaduje dopady sankcí pomocí dvou způsobů. Prvním z nich je regresní analýza s umělou proměnnou, která kontroluje právě dopad uvalených sankcí. Druhý způsob analýzy předpovídá to, jak obchodní toky mezi EU a Ruskem měly pokračovat, pokud by sankce uvaleny nebyly a následně tyto hodnoty porovnává s hodnotami reálnými. Výsledky těchto analýz potvrdily dané předpoklady o negativních efektech ekonomických sankcí na obchod mezi Evropskou unií a Ruskem.
Klíčová slova: rusko-ukrajinská krize; Evropská unie; sankce; Rusko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2016
Datum podání práce: 30. 9. 2016
Datum obhajoby: 13. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59732/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: