Prokletí nebo požehnání: přírodní zdroje a ekonomický růst – komparace vývoje Botswany, Nigérie,Norska a Kanady na počátku 21. století

Název práce: Prokletí nebo požehnání: přírodní zdroje a ekonomický růst – komparace vývoje Botswany, Nigérie,Norska a Kanady na počátku 21. století
Autor(ka) práce: Zubíková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce usiluje o verifikaci konceptu tzv. prokletí přírodních zdrojů na počátku nového tisíciletí. Teoretická část práce vymezuje symptomy údajného prokletí, transmisní kanály působení prokletí a kritiku tohoto konceptu. Oproti jiným studiím zabývajícím se tématem prokletí není tato práce zaměřena pouze na jeden transmisní kanál. Praktická část práce ověřuje několik hypotéz stanovených na základě porovnání mnoha příspěvků k tématu působení přírodních zdrojů. Ověřována je platnost Prebisch-Singerovy hypotézy, projevy holandské nemoci a negativní vliv na politické instituce (inklinace k autoritářství, vysoké míře korupce, růstu vládních výdajů, nízké efektivitě hospodářsko-politického rozhodování a nízkým investicím do vzdělání). Pro analýzu byly vybrány dvě africké země (Nigérie a Botswana) a dvě vyspělé (Kanada a Norsko). Součástí práce jsou hospodářsko-politická doporučení. Výsledky práce potvrzují Prebisch-Singerovu hypotézu pro vybrané komodity v dlouhodobém horizontu a některé projevy holandské nemoci na počátku nového tisíciletí. Hypotézy týkající se vlivu na politické instituce nebyly potvrzeny, jelikož se výsledky napříč zeměmi lišily. Shledána byla vysoká zranitelnost zemí vůči pohybům komoditních cen.
Klíčová slova: prokletí přírodních zdrojů; přírodní kapitál; ekonomický růst; Prebisch-Singerova hypotéza; holandská nemoc
Název práce: Curse or Blessing: natural resources and economic growth - comparison of the development of Botswana, Nigeria, Norway and Canada in early 21st century
Autor(ka) práce: Zubíková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chytil, Zdeněk
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis seeks to verify the concept of so-called resource curse at the beginning of the new millennium. The theoretical part defines the symptoms of the alleged curse, curse transmission channels and criticism of the concept. Compared to other studies dealing with the theme of the resource curse this work is not focused on just one transmission channel. The practical part verifies several hypotheses established by comparing research papers on impacts of natural resources. The validity of the Prebisch-Singer hypothesis, Dutch disease symptoms and a negative impact on political institutions (inclination toward authoritarianism, high level of corruption, high government spending, low efficiency of economic and political decision-making and low investment in education) is verified. For the analysis have been selected two African countries (Nigeria and Botswana) and two advanced countries (Canada and Norway). The last part of this thesis provides policy implications. The results confirm the Prebisch-Singer hypothesis for selected commodities in the long term and some of the symptoms of Dutch disease at the beginning of the new millennium. Hypotheses regarding the impact on the political institutions have not been confirmed, since the results varied across the countries. The high vulnerability of the countries to movements in commodity prices was found.
Klíčová slova: Dutch disease; resource curse; natural capital; economic growth; Prebisch-Singer hypothesis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 6. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57404/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: