Analýza vlivu sociální politiky na porodnost v jednotlivých krajích ČR

Název práce: Analýza vlivu sociální politiky na porodnost v jednotlivých krajích ČR
Autor(ka) práce: Dvořák, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Melzochová, Jitka
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vztahem mezi porodností a nástroji státní sociální podpory. Cílem této práce je odhalit vztah mezi těmito dvěma veličinami. Dílčím cílem je pak prozkoumat specifika působení nástrojů sociální podpory v konkrétních krajích České republiky. Zaměřil jsem se na výzkum na úrovni celé ČR i jednotlivých krajů v období mezi lety 1993-2014. Při hledání těchto vztahů byla použita metoda srovnání rozdílů ve vývoji veličiny míry plodnosti. Následně byl sestaven regresní model vypočítaný pomocí metody fixních efektů. Pro vzorek konkrétních krajů byla aplikována metoda nejmenších čtverců. Provedeným výzkumem se ve všech modelech podařilo popsat více než 80 % variability. Na základě této práce je možné předvídat chování obyvatel při změně výše některých dávek. Hlavním zjištěním je, že nejvíce motivující jsou opatření jako rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
Klíčová slova: Porodnost; rodinná politika; regresní model; ČR; sociální politika; plodnost; dávky
Název práce: Influence of social politics on fertility rate in specific regions of Czech republic
Autor(ka) práce: Dvořák, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Melzochová, Jitka
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is focused on relationship between fertility rate and tools of state support. The goal is to reveal relationship between these two factors. Partial goal is to discover specific effects of tools of state support in specific regions of Czech republic. I have aimed on research at national level and also specific regions between years 1993-2014. In order to find these relationships I used method that compares differences in development of the fertility rate. After that, I set up regression model solved by method called fixed effects. For specific regions analysis was used OLS method. Model was able to explain more than 80 % of variability. This results can be used for predicting of citizens behavior, when some changes in family allowances occurs. Main finding is, that most motivating tools are parenting allowances and child benefits.
Klíčová slova: family policy; fertility; social policy; regression model; Czech Republic; benefits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2016
Datum podání práce: 24. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55013/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: