Perspektivy Transatlantického obchodního a investičního partnerství: výhody a možná rizika

Název práce: Perspektivy Transatlantického obchodního a investičního partnerství: výhody a možná rizika
Autor(ka) práce: Bednář, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hospodářská kondice evropských zemí po světové finanční krizi z let 2008-2009 zřejmě podnítila úvahy o liberalizaci obchodu. Diplomová práce se zabývá problematikou Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), navrhované dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Cílem práce je ekonomické zhodnocení předkládaného návrhu a evaluace tvrzení, že uzavření TTIP by bylo pro země Evropské unie výhodné. Hlavní použitou metodou je teoretická analýza doplněná o regresní analýzu. V teoretické části jsou zmíněny základní ekonomická východiska mezinárodního obchodu a související koncepty. Blíže rozebrány jsou i hlavní nástroje používané k vyhodnocení dopadů navrhované dohody. Praktická část se zabývá ekonomickými vazbami mezi oběma celky s důrazem na vývoj a současný stav netarifních překážek obchodu. Následuje souhrn možných přínosů a rizik. Není opomenut ani případný dopad na Českou republiku a problematika Brexitu. Evropská unie a Spojené státy americké jsou propojeny silnými ekonomickými vztahy, přesto stále mezi nimi existují překážky, které omezují mezinárodní obchod. Rozbor naznačuje, že pokud by tato smlouva měla být svými dopady významná a efektivní, musela by se zaměřit na výrazné snížení bilaterálních netarifních bariér obchodu. Z toho vyplývá, že by potenciálně zasahovala i do regulace řady odvětví. V závislosti na konečné podobě dohody nemusí být automaticky dosaženo vyšších výnosů ve srovnání s náklady. Dopad prosté liberalizace obchodu je odhadován na panelových datech vývozu zboží zemí EU28 do USA za použití gravitačních modelů. Výraznější odbourání překážek obchodu by mohlo zvýšit vývoz do USA i o více než 20 %.
Klíčová slova: Spojené státy americké; Transatlantické obchodní a investiční partnerství; Evropská unie; gravitační modely; regresní analýza; mezinárodní obchod; regulace; TTIP
Název práce: Perspectives of Transatlantic Trade and Investment Partnership: benefits and potential risks
Autor(ka) práce: Bednář, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
It is possible that the economic condition of Europe after the global financial crisis of 2008-2009 prompted idea of trade liberalization. This diploma thesis deals with the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a proposed free trade agreement between the European Union and the United States of America. Main goal of the thesis is to provide economic evaluation of the deal, and to assess the claim that TTIP would be beneficial for the European Union member states. Main used method is a theoretical analysis supplemented by regression analysis. The theoretical part is focused on basic economic principles of international trade and related concepts. Main tools used to assess this agreement are described in more detail as well. The analytical part deals with economic linkages between the two regions, with emphasis on the development and current status of non-tariff barriers to trade. The thesis also contains a summary of potential benefits and risks. Finally, a potential impact of TTIP on the Czech Republic and the issue of Brexit is presented. The European Union and the United States of America are linked by strong economic ties. However, trade barriers between those two entities still exist and hamper international trade. The analysis indicates that if the contract was to be impactful and significant, it must focus on a substantial reduction of bilateral non-tariff barriers to trade. This implies that TTIP could interfere with sectoral regulations. In addition, it is not certain that achieved revenues would be automatically higher than costs given the number of perceived risks. Panel data gravity models are used to quantify the potential impact of trade liberalization on export of goods of the EU28 countries to the USA. Significant elimination of trade barriers could increase EU exports to the USA by more than 20%.
Klíčová slova: European Union; international trade; United States of America; regression analysis; regulation; gravity models; Transatlantic Trade and Investment Partnership; TTIP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 10. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54794/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: