Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014

Název práce: Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014
Autor(ka) práce: Antoš, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je zkoumání problematiky výpočtu hodnot života v ČR, USA a Rusku v letech 2007-2014. Cílem je analýza a komparace hodnot života, a významných oblastí je ovlivňujících. Stanovenou hypotézou je odlišnost hodnot života ve zkoumaných zemí v důsledku rozdílnosti oblastí tuto hodnotu ovlivňujících. Teoretická část práce se věnuje oblastem přímo nebo nepřímo ovlivňující hodnotu života, a dále je analyzuje a komparuje v rámci zkoumaných zemí. Vybrané oblasti jsou školství, zdravotnictví, trh práce, nerovnost a životní standard. Praktická část přistupuje k výpočtu hodnot života pro jednotlivé státy. Hodnoty života jsou vypočítávány pro tzv. reprezentativního jednotlivce, kýmž je 40-letý obyvatel dané země. V období, ve kterém se počítá hodnota života, je zohledněn důchodový věk a střední délka života. Vypočtené hodnoty jsou dále zkoumány a státům jsou nabídnuta hospodářsko-politická opatření, v důsledku kterých, by mělo v budoucnosti dojít k výraznému zvýšení hodnoty života.
Klíčová slova: Rusko; Spojené státy americké; Česká republika; Hodnota života
Název práce: The value of life from macroenomic point of view in United States of America, Czech republic and Russia between years 2007-2014
Autor(ka) práce: Antoš, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is the research of the value of life calculation in the Czech republic, United states of America and Russia in 2007-2014.The main purpose is to analyze and compare values of life and major factors influencing them. The hypothesis is that value of life differs in selected countries due to distinctions of sections influencing them. The theoretical part is devoted to sections directly or indirectly influencing values of life, and then analyzing and comparing them together within the selected countries. The selected sections are education, health care, labor market, inequality and living standards. The practical thesis approach is to calculate the values of life for the individual states. The values of life are calculated for so called, representative individual, who is 40-years old citizen of selected country. In the period, in which is the value of life calculated, the retirement age and life expectancy are also considered in formula. Calculated values are examined and the economic and political measures are offered to the states, which can turn into significant increases in the value of life in future.
Klíčová slova: Czech republic; Value of life; Russia; United states of America

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2016
Datum podání práce: 1. 1. 2017
Datum obhajoby: 7. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59495/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: