Model finančních kompenzací při umisťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR v období od roku 2010 do roku 2016

Název práce: Model finančních kompenzací při umisťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR v období od roku 2010 do roku 2016
Autor(ka) práce: Englerová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Autor se zabývá způsobem přidělování finančních prostředků přidělovaných státem obcím v kandidátních lokalitách na umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Hledá způsob, jak procesu přidělování finančních prostředků přidat motivační funkci cílenou na zlepšení postoje lokalit vůči hlubinnému úložišti. Hypotéza, kterou práce ověřuje, obsahuje dvě tematicky blízké části. Předpokládá se, že jednak (1) množství a struktura finančních prostředkůmohouvýznamněovlivnitrozhodováníobcía také,že(2)stávajícímechanismus rozdělování kompenzací je z hlediska motivace neúčinný. V době vzniku práce (konec roku 2016) se jednání mezi obcemi a státem o umístění hlubinného úložiště nacházejí ve fázi krize, a to přes značný přísun finančních kompenzací z jaderného účtu do obcí. Přínos práce spočívá v možnosti změnit odmítavý postoj obcí prostřednictvím motivačního modelu přidělování prostředků. Teoretická část osvětluje základní teoretická ekonomická východiska a seznamuje s problematikou radioaktivity a hlubinného úložiště z pohledu historického, sociologického, technologického a ekonomického. V praktické části autor analyzuje socioekonomickou situaci v lokalitách, porovnává vývoj příspěvků obcím s postojem lokalit k hlubinnému úložišti na časové ose a prokazuje, že stávající způsob přidělování příspěvků nemotivuje kandidátní lokality k vstřícnějšímu postoji vůči hlubinnému úložišti. Tím se potvrzuje druhá část hypotézy. Autor dále navrhuje motivační model rozdělování finančních prostředků. Ověřuje ho porovnáním se zahraničními modely, dotazníkovým šetřením u starostů obcí a u veřejnosti a také vyjádřením odborníků. Ověření modelu potvrdilo jeho motivační účinek. Tím byl potvrzen předpoklad první části hypotézy, že struktura finančních prostředků může významně ovlivnit rozhodování obcí.
Klíčová slova: Radioaktivita; Hlubinné úložiště ; Motivační model; Sociekonomická situace; Finanční kompenzace
Název práce: The Model of Financial Compensation for placement of a Deep Geological Repository of Radioactive Waste in the Czech republic in period from 2010 to 2016
Autor(ka) práce: Englerová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Author examines a way of allocation of governmental financial resources to municipalities in locations preselected for deep geological repository. She is searching for a way how to add a motivational incentive to the process of allocation of financial resources in order to improve municipalities attitude towards deep geological repository. Hypothesis, examined in this thesis, contains two related questions. It is assumed that (1) amount and structure of financial resources can significantly affect municipalities decision making and also that (2) current mechanism of allocation of compensations is ineffective and does not create sufficient incentives. Currently (end of the year 2016), negotiations between government and municipalities are in crisis despite significant financial compensation from government nuclear account to the municipalities. This thesis have potential to change municipalities negative stance on deep geological repository through motivational model of resource allocation. Theoretical part reviews basic economic background and introduces historical, sociological, technological and economic views of radioactivity and deep geological repository. In practical part author analyzes socio-economic situation, compares evolution of transfers from government to municipalities with their attitude towards deep geological repository in time and shows that current system of resource allocation does not motivate the municipalities to change their stance on deep geological repository. That confirms second part of our hypothesis. Author also proposes a motivational model of resource alllocation. She confirms its viability by comparing it with similar models from other countries, by surveying mayors of concerned municipalities and also by examining experts opinion. Verification of the model confirmed its motivational effect. By that, first assumption of our hypothesis, that structure of resource allocation can significantly affect municipalities decision making, was confirmed.
Klíčová slova: Financial compensation ; Deep geological repository ; Socio-economic situation; Motivation model; Radioactivity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2016
Datum podání práce: 2. 1. 2017
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59361/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: