Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza financování českých nemovitých památek na příkladu Památníku Mistra Jana Husa v Husinci v letech 1967 - 2016

Autor práce: Babka, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Osoba oponující práci: Dufek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza financování českých nemovitých památek na příkladu Památníku Mistra Jana Husa v Husinci v letech 1967 - 2016
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá financováním nemovitých kulturních památek v České republice. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy související s památkovou péčí, v návaznosti na to jsou zmíněny orgány státní památkové péče, které mají na financování nemovitých památek vliv. Práce se také věnuje historickému vývoji od vzniku památkové péče a analýze jejího současného stavu. Cílem práce je na příkladu Památníku Mistra Jana Husa v Husinci definovat největší problémy vlastníků při péči o nemovité památky a navrhnout řešení pro získávání finančních prostředků na obnovu a provoz.
Klíčová slova: státní památková péče; rozpočet obce; zákon o státní památkové péči; Památník Mistra Jana Husa; Jan Hus; financování památkové péče; nemovitá kulturní památka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza financování českých nemovitých památek na příkladu Památníku Mistra Jana Husa v Husinci v letech 1967 - 2016
Překlad názvu: Analysis of financing of the czech immovable monuments on example of the Memorial of John Huss in Husinec in years 1967 - 2016
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with financing immovable monuments in Czech Republic. In the first part of thesis, there are basic concepts associated with monument care. In relation to this are mentioned state monument organs, which may influence funding. This thesis also talks about historical development since the inception of the monument care and analysis of the current state. The aim of this thesis is define the biggest problems of owners to care about immovable monuments and propose solution for raising funds to reconstruction and operation. An example is the Memorial to John Huss in Husinec.
Klíčová slova: national monument care; Cultural monument; Memorial of John Huss; municipal budget; the Act on State Historical Preservation; John Huss; financing monument preservation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2016
Datum podání práce: 16. 12. 2016
Datum obhajoby: 08.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59235_xbabo03.pdf [2,16 MB]
Oponentura50705_dufek.pdf [403,01 kB]
Hodnocení vedoucího59235_vanad.pdf [463,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59235/podrobnosti