Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace institutu životního minima v ČR a na Slovensku od roku 1993 do roku 2015

Autor práce: Feurich, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Osoba oponující práci: Bartůsková, Lucia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace institutu životního minima v ČR a na Slovensku od roku 1993 do roku 2015
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Po rozdělení Československé federativní republiky (ČSFR) na Českou a Slovenskou republiku v roce 1993, si obě země ponechaly většinu právních předpisů ČSFR včetně zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu. Startovací pozice tak byla pro oba státy shodná. Řada úprav legislativního prostředí, ke kterým v průběhu let v obou zemích došlo, poskytuje vhodný prostor ke zrealizování komparativní analýzy. Cílem této diplomové práce je provést komparaci institutu životního minima (ŽM) v České a Slovenské republice mezi lety 1993-2015 a prokázat předpoklady, že institut ŽM vždy zastával v obou zemích stejnou funkci, byl nastaven motivačně pro znovuzapojení nezaměstnaných do pracovního procesu, a že vyšší částka ŽM vždy znamenala vyšší příjem osob v hmotné nouzi v dané zemi. Provedená komparativní analýza ale předpoklady nepotvrzuje.
Klíčová slova: příjmy osob v hmotné nouzi; minimální mzda; hmotná nouze; životní minimum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace institutu životního minima v ČR a na Slovensku od roku 1993 do roku 2015
Překlad názvu: Comparison of the institute of subsistence minimum in Czech and Slovak Republic from 1993 to 2015
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: After the split of the Czechoslovak Federal Republic (CSFR) to the Czech and Slovak Republics in 1993, both countries retain most ČSFR laws, including law no. 463/1991 Sb., o životním minimu. So the starting position was the same for both countries. A number of modifications of the legislative environment, which happened over the years in both countries, provides a suitable space for the realization of comparative analysis. The aim of this thesis is to compare the institute of subsistence minimum (SM) in the Czech and Slovak Republic between 1993-2015, and prove the assumptions that the institute of SM always held in both countries the same function, was highly motivational to reintegrate the unemployed into the workforce, and the greater amount of SM has always meant a higher income for people in material need in particular country. But the conducted comparative analysis does not confirm the assumptions.
Klíčová slova: minimum wage; material need; subsistence minimum; income of people in material need

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 9. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57835_xfeum00.pdf [1,88 MB]
Oponentura50639_xszal03.pdf [405,21 kB]
Hodnocení vedoucího57835_qkubk51.pdf [471,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57835/podrobnosti