Empirický bayesovský přístup v mikromodelech pro výpočet rizika rezerv

Název práce: Empirical Bayesian approach in micromodels of reserve risk
Autor(ka) práce: Fedorčáková, Claudia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Bílková, Diana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The traditional reserve estimation by an insurance company is based on the aggregated data. However, new trend is to utilize all the information available and analyse each claim separately. This way the application of claims specific features, such as non-proportional reinsurance or policy limits, is possible. The aim of this thesis is to construct the reserving model based on the individual claims. Following the recent legislative changes, the reserve risk has been redefined from ultimate claim horizon to a one-year risk horizon. Hence, the next task is to setup simulation model to calculate one year horizon reserve risk by updating the estimates based on new observations collected over one year. This is a typical task for Bayesian approach, therefore the model components are estimated using the tools of Bayesian statistics.
Klíčová slova: Loss reserving; technical provisions; individual claims reserving; Bayesian statistics; ultimate risk; 1-year reserve risk; Solvency II
Název práce: Empirický bayesovský přístup v mikromodelech pro výpočet rizika rezerv
Autor(ka) práce: Fedorčáková, Claudia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Bílková, Diana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tradiční metody odhadování rezerv pojišťovny jsou založeny na agregovaných datech. Avšak, novým trendem je snaha využít všechny dostupné informace a analyzovat každou škodu zvlášť. Tímhle způsobem je možná aplikace specifických vlastností pojistné škody, jako neproporciální zajišťení nebo pojistné limity. Cílem této práce je vytvořit rezervovací model založený na individuálních škodách. V návaznosti na nedávné legislativní změny, bylo riziko rezerv předefinováno z ultimátního horizontu na jedno-letý rizikový horizont. Proto dalším úkolem je nastavení simulačního modelu pro výpočet jedno-ročního rizika rezerv přes aktualizaci odhadů, které jsou přepočítany na základě nových pozorování shromážděných v průběhu jednoho roku. To je typický úkol bayesovského přístupu a proto jsou modelové komponenty odhadnuty s využitím nástrojů Bayesovské statistiky.
Klíčová slova: Tvorba rezerv; technické rezervy; rezervování na bázi individuálních škod; Bayesovská statistika; ulltimátní riziko; riziko na 1-letém horizontu; Solventnost II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 9. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53936/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: