Predikce příjmů obecních rozpočtů

Název práce: Predikce příjmů obecních rozpočtů
Autor(ka) práce: Špelda, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Hovorka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavní cílem této diplomové práce je analýza kvality predikcí daňových příjmů. Detailně se zaměřuji na město Náchod, kde se za pomocí vybrané kvantitativní metody snažím navrhnout potenciální zpřesnění odhadu daňových příjmů. Dále pak na základě veřejně dostupných dat analyzuji dalších deset podobně velkých měst. Porovnávám predikce měst s odhadem Ministerstva financí a skutečností. Na základě těchto dat se snažím potvrdit či vyvrátit hypotézu, že města predikované příjmy stabilně podhodnocují, zatímco Ministerstvo financí je nadhodnocuje. Z výsledků analýzy města Náchod vychází možnost zpřesnění predikce daní z příjmů za pomocí metody exponenciálního vyrovnání. Pro daň z přidané hodnoty a daň z nemovitých věcí pak s užitím metody průměrného přírůstku. Stanovená hypotéza se dá potvrdit pouze částečně. Obce skutečně svoje příjmy častěji podhodnocují. Ministerstvo Financí se však ve svých predikcích nedopouští častějšího nadhodnocování.
Klíčová slova: Predikce příjmů; Daňové příjmy; Rozpočet obce
Název práce: Forecast of revenue for municipal budget
Autor(ka) práce: Špelda, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Hovorka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to analyze the quality of forecasts of tax revenues. Detail focuses on the town of Nachod, wherein by means of selected quantitative Methods I am trying to suggest potential estimate for tax revenues. Furthermore, based on publicly available data, analyze ten other similarly sized towns. Comparing prediction cities with the estimate of the Ministry of Finance and the reality. Based on these data, I am trying to prove or disprove the hypothesis that the city predicted earnings consistently underestimate, while the Ministry of Finance is overestimates. The results of the analysis of Nachod based on the possibility of more accurate predictions for income taxes using the method of exponential smoothing. For value added tax and land value tax, then using the method of average growth. The hypothesis can be confirmed only partially. Municipalities actually understate their income often. The Finance Ministry, however, in its prediction does not commit more frequent overstatement.
Klíčová slova: Budget; Tax revenue; Forecast

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2016
Datum podání práce: 1. 1. 2017
Datum obhajoby: 26. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58159/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: