Ocenění společnosti NOVOKOV, spol. s. r. o.,

Název práce: Ocenění společnosti NOVOKOV, spol. s. r. o.,
Autor(ka) práce: Filouš, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti NOVOKOV, spol. s r.o. Cílem ocenění je určení tržní hodnoty společnosti. Vlastní ocenění je provedeno na základě analýzy výnosů. Použita je metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele, DCF Entity. Diplomová práce začíná představením oceňované společnosti a pokračuje finanční analýzou, strategickou analýzou, vymezením provozně potřebného a nepotřebného majetku, prognózou generátorů hodnoty a finančním plánem. Závěrečná kapitola se věnuje samotnému ocenění, včetně určení vážených průměrných nákladů kapitálu.
Klíčová slova: Finanční analýza; Tržní hodnota; Ocenění; DCF Entity; Finanční plán; NOVOKOV, spol. s r.o.; Generátory hodnoty; Strategická analýza
Název práce: Valuation of NOVOKOV, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Filouš, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Oponenti práce: Dvořák, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on valuation of the company NOVOKOV, spol. s r.o. The purpose of the valuation is determination of the companys market value. The valuation is performed on the basis of the revenue analysis. The discounted cash flow for owner and creditor is applied, DCF Entity. The diploma thesis begins with the presentation of the company and continuous with the financial analysis, the strategic analysis, determination of the necessary and the unnecessary assets, the prognosis of the value drivers and the financial plan. The final chapter is dedicated to the valuation itself, including determination of the weighted average cost of capital.
Klíčová slova: Value drivers; Valuation; DCF Entity; Financial plan; Strategic analysis; Financial analysis; NOVOKOV, spol. s r.o.; Market value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2015
Datum podání práce: 13. 6. 2016
Datum obhajoby: 31. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55525/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: