Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Uhelné elektrárny: levná elektřina vs. čisté životní prostředí

Autor práce: Krydl, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Osoba oponující práci: Kozák, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uhelné elektrárny: levná elektřina vs. čisté životní prostředí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce má za cíl analyzovat význam uhelných elektráren na současném trhu elektrické energie s důrazem na aspekty, které zásadně ovlivňují jejich produkci. Uhelné elektrárny patří v dnešní době mezi společensky nepopulární zdroj elektřiny. V posledních dekádách intenzivně sílí zájmové skupiny, které podporují státní zásahy a regulace energetického sektoru. Jedná se především o masivní podporu obnovitelných zdrojů energie na úkor elektráren spalujících fosilní paliva. Analýza jednotlivých zdrojů elektrické energie dokládá, že i přes současná restriktivní opatření uvalená na elektrárny spalující fosilní paliva a především elektrárny uhelné, je elektřina vyráběná z uhelných zdrojů stále konkurenceschopná, a i přes některé nevýhody má řadu pozitivních vlastností. Uhelné elektrárny produkují vyšší množství skleníkových plynů a ostatních znečišťujících látek než ostatní typy elektráren. Na druhé straně jsou schopny poskytovat stálé dodávky elektřiny do rozvodové sítě a tím částečně kompenzovat vysoce volatilní dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Cenu elektřiny z uhelných elektráren lze ve srovnání s ostatními zdroji energie považovat za relativně nízkou. Z provedené analýzy vyplývá, že z hlediska praktické hospodářské politiky není ekonomicky opodstatněné snižovat podíl uhelných elektráren na celkové produkci elektrické energie.
Klíčová slova: uhelná elektrárna; uhlí; plyn; OZE; LCOE; externalita; emisní povolenka; CO2

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Uhelné elektrárny: levná elektřina vs. čisté životní prostředí
Překlad názvu: Coal-fired power plants: cheap electricity vs. clean environment
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze the importance of coal-fired power plants on the market of electric energy, with emphasis on aspects that fundamentally affect their production. Coal-fired power plants belongs nowadays among socially unpopular source of electricity. In recent decades intensively growing interest groups that support state intervention and regulation of the energy sector. This is essentially a massive promotion of renewable energy sources at the expense of fossil fuel plants. Analysis of individual power sources shows that despite the current restrictive measures imposed on power plants burning fossil fuels, and especially coal-fired power plants, electricity produced from coal resources is still competitive, despite some drawbacks has many positive qualities. Coal-fired power plants produce higher amounts of greenhouse gases and other pollutants than other types of power plants. On the other hand, they are able to provide a stable supply of electricity to transmission network, and thus partially offset the high volatility of electricity supply from renewable energy sources. The price of electricity from coal-fired power plants could be considered as relatively low in comparison with other energy sources. The analysis shows that in terms of practical economic policy is not economically justified to reduce the proportion of coal-fired power plants in the total production of electricity.
Klíčová slova: externality; RES; LCOE; emission allowances; CO2; coal; coal-fired power plant; gas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2015
Datum podání práce: 31. 1. 2016
Datum obhajoby: 06.02.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54584_xkryo00.pdf [1,34 MB]
Oponentura50565_xkozj23.pdf [647,06 kB]
Hodnocení vedoucího54584_louzek.pdf [402,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54584/podrobnosti