Analýza postavení zámořských území členských států EU v rámci jejich mateřských zemí a financování rozvoje těchto regionů ze strukturálních fondů EU

Název práce: Analýza postavení zámořských území členských států EU v rámci jejich mateřských zemí a financování rozvoje těchto regionů ze strukturálních fondů EU
Autor(ka) práce: Vaculík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikovat základní body určující postavení zámořských území členských států Evropské unie v rámci rozvojových politik EU. Tyto regiony jsou hodnoceny z hlediska alokovaných finančních prostředků v rámci Strukturálních fondů (SF) a Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacích obdobích 2000-2006, 2007-2013 a 2014-2020, obsahu operačních programů zaměřených na dané regiony a základních hospodářských ukazatelů zámořských regionů. Zámořské regiony vykazují nižší hodnoty HDP na osobu než regiony mateřských zemí a zároveň vyšší hodnoty alokovaných prostředků SF a ESIF než regiony mateřských zemí. Tyto regiony dále vykazují rostoucí hodnotu HDP na osobu nejméně od roku 2000 a zároveň se v rámci sledovaných programovacích obdobích snižují alokované částky ze SF a ESIF. Tyto poznatky nepředstavují nijak zásadní zjištění. Zásadním je zjištění, že s rostoucím HDP na osobu se zaměření investičních aktivit neposunuje k měkkým projektům. Zaměření operačních programů u zámořských regionů napovídá k neustálému zaměření na tvrdé projekty a zvyšuje se míra realizace projektů zamřených na životní prostředí, které ve většině případů spadají mezi projekty tvrdé. Toto zjištění definuje prostor k upřesnění konceptu, který uvádí, že vyspělejší regiony se v investičních aktivitách zaměřují na měkké projekty a méně vyspělé regiony na tvrdé projekty.
Klíčová slova: Strukturální fondy; tvrdé projekty; měkké projekty ; Evropské strukturální a investiční fondy; zámořské regiony
Název práce: Analysis of role of the EU outermost regions within their country and within their development funding from EU Structural funds
Autor(ka) práce: Vaculík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to identify basic characteristics related to position of the outermost regions of the member states of the EU within EU development policies. These regions are evaluated from the point of view including allocated funding within Structural Funds (SF) and European Structural and Investments Funds during the programming periods of 2000-2006, 2007-2013, and 2014-2020, content of the operational programmes, and basic economic indicators. The outermost regions shows lower values of GDP per capita than European regions of the same country while showing higher allocated funding per capita than the European regions of the same country. The outermost regions also shows constantly growing GDP per capita at least from 2000 while the SF and ESIF allocated funding for the regions decreases. These findings are predictable. Interesting finding is that while the regional GDP of the outermost regions increases investments efforts do not shift towards soft projects. The investments efforts show steadily hard project implementation activities and increasing ratio of environmental projects, which are mostly hard projects. This finding creates space for improving concept of more developed regions focusing of soft projects and less developed regions focusing on hard projects.
Klíčová slova: European Structural and Investments Funds; soft projects; outermost regions; hard projects; Structural Funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2015
Datum podání práce: 12. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52996/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: