Finanční aktiva v účetnictví bank

Název práce: Finanční aktiva v účetnictví bank
Autor(ka) práce: Nacházel, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice finančních aktiv v účetnictví bank podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V práci jsou nejprve uvedeny standardy, jejichž obsahem jsou finanční aktiva. Hlavním cílem práce je potvrdit/vyvrátit tři hypotézy. První hypotéza zkoumá podíl položky úvěry a pohledávky na bilanční sumě banky. Druhá hypotéza zkoumá vývoj úrokové výnosnosti úvěrů a pohledávek. Poslední hypotéza porovnává vývoj tempa reálného HDP s kvalitou úvěrového portfolia. Po provedení výzkumu byly dvě hypotézy potvrzeny.
Klíčová slova: úvěry a pohledávky; IAS 39; průměrná úroková míra; opravná položka; IFRS
Název práce: Financial Assets in a Bank Accounting
Autor(ka) práce: Nacházel, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about the issue of financial assets in a bank accounting under International Financial Reporting Standards. At first, the thesis listed standards which content is connected with financial assets. The main goal of this thesis is to confirm/refute three hypotheses. The first hypothesis examine the share of loans & receivables to total assets of the bank. The second hypothesis analyze the evolution of loans & receivables yield. The last hypothesis compare the trend of real GDP with the quality of the loan portfolio. Following research confirmed two hypotheses.
Klíčová slova: IAS 39; allowance; loans & receivable; average interest rate; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2016
Datum podání práce: 31. 1. 2017
Datum obhajoby: 17. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59467/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: