Biopaliva v Ruské federaci, Ukrajině a Bělorusku: současný stav a výhled do budoucnosti

Název práce: Biofuels in Russian Federation, Ukraine and Belarus: current status and future prospects
Autor(ka) práce: Stankus, Elena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of diploma thesis is to provide an overview of biofuels market in Russian Federation, Belarus and Ukraine and estimate prospects of future development. First chapter characterizes biofuels in regard of the feedstock and further utilization. Next part of the thesis describes development of biofuel industry in the key selected countries and analyses current trends on the global market. Next three sections review Russian, Ukrainian and Belarusian sectors of biofuels including feedstock potential, supportive policies, strategies, international collaboration and issues in biofuel production, distribution and consumption in each country. Last section of the thesis investigates potential from exported raw materials and its contribution to achievement of established targets with the following outlook for the future development.
Klíčová slova: post-soviet countries; bioethanol; renewable energy sources; biodiesel; biofuels
Název práce: Biopaliva v Ruské federaci, Ukrajině a Bělorusku: současný stav a výhled do budoucnosti
Autor(ka) práce: Stankus, Elena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je poskytnout přehled trhu s biopalivy v Ruské federaci, Bělorusku a na Ukrajině a odhadnout budoucí vývoj. První kapitola charakterizuje biopaliva podle surovin a jejich dalšího využití. Další část práce popisuje vývoj biopalivového průmyslu ve vybraných klíčových zemích a analyzuje aktuální trendy na globálním trhu. Další tři části se zabývají ruským, ukrajinským a běloruským odvětvím biopaliv, včetně potenciálu vstupních surovin, podpůrných politik, strategií, mezinárodní spolupráce a problémů v oblasti výroby biopaliv, jejích distribuci a spotřeby v jednotlivých zemích. Poslední část práce zkoumá potenciál vyvážených surovin, jejich přínos k dosažení stanovených cílů a pohled do budoucího vývoje.
Klíčová slova: biodiesel; post-sovětské země; bioetanol; biopaliva; obnovitelné energetické zdroje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54720/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: