Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR

Název práce: Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
Autor(ka) práce: Nencková, Lucie
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Lisa, Aleš; Hájek, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nepotřebný či obnošený textil z domácností představuje druh odpadu, o který ani široká veřejnost ani odborníci nejeví příliš zájem. Přitom snad není o nás více vypovídajícího typu odpadu, který by odrážel konzumní stav naší společnosti, náš momentální život v nadbytku, změny a preference technologií výroby a pokrok ve vývoji nových funkčních materiálů. Kromě typických problémů souvisejících s odstraňováním směsného komunálního odpadu obecně, přináší textilní odpad i celou řadu dalších příležitostí, jako je možnost opětovného využití (re-use), recyklace nebo energetického využití (energy recovery), na druhé straně však z širšího globálního pohledu představuje textil díky obrovské produkci a spíše konzumnímu charakteru zboží také řadu negativních environmentálních a etických aspektů. Ačkoliv je tak hlavním tématem této práce nepotřebný či obnošený textil z domácností jako odpad, je na textil obecně nahlédnuto ve všech souvislostech životního cyklu výrobku, od produkce textilních vláken a s ní spojenými negativními dopady na životní prostředí i lidské zdraví, přes znepokojivé podmínky v textilních manufakturách v rozvojových zemích spojovaných s vykořisťováním a dalšími odsouzeníhodnými praktikami, které využívá textilní i oděvní průmysl ke generování zisku, až po otázky spojené s odpadovým hospodářstvím, a to zejména za předpokladu, že předpokládaná produkce komunálního odpadu se bude v blízké budoucnosti rapidně zvyšovat. Díky těmto údajům uvedeným v širších souvislostech ztrácí textil či textilní odpad na své zdánlivé bezvýznamnosti a stává se materiálem zasluhujícím naši pozornost. Hlavním cílem této práce byla analýza a interpretace primárních dat získaných pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření v českých domácnostech, které společně s ověřením několika dílčích hypotéz a analýzou zájmových skupin ve vztahu k textilnímu odpadu vedly k následnému navržení metodického přístupu pro řešení problematiky spojené s textilním odpadem v souladu s přínosy, které lze se získáním obdobných informací očekávat podle Nařízení vlády 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, a mohou přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje v oblasti nakládání s textilním odpadem, ale i textilem samotným.
Klíčová slova: udržitelná móda; odpadové hospodářství; textil; udržitelný rozvoj; textilní odpad; komunální odpad
Název práce: Management of textile waste from housholds in Czech Republic
Autor(ka) práce: Nencková, Lucie
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hadrabová, Alena
Oponenti práce: Lisa, Aleš; Hájek, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Proper consumer attitude towards textile products and optimal post-consumer waste management of textile waste is connected with many benefits. Despite this fact, little research has been conducted on these topics. Textile waste represented mainly by donated textile from households and its material flow in waste streams mirrors the behaviour of our consumer society as well as new technologies in textile and fashion industry. More information about consumer attitude and behaviour toward textile and textile waste is needed to provide suitable waste management processes according to the hierarchy of waste management, such as re-use and energy recovery, and to ensure sustainable development and minimal impact on the worlds wellbeing. This study takes into account not only waste management of textile waste, but also tries to understand all textile issues in a wider perspective. Particularly fashion industry is connected with many negative ethical aspects (e.g. sweatshops), and many environmental issues are connected with overproduction of lower-quality textile products. Proper handling of post-consumer textile products is only one of the product life cycle stages to be solved. The main goal of this study is to discuss the results of a consumer attitude and behaviour questionnaire toward textile and textile waste from households in the Czech Republic. The study also includes partial hypotheses and an analysis of interest groups as other possible sources of information to form proper textile waste management policy tools and strategies.
Klíčová slova: slow fashion; sustainable development; waste management; municipal solid waste; textile waste; textile

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 13. 1. 2017
Datum obhajoby: 9. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41036/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: