Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu

Název práce: Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu
Autor(ka) práce: Jovičić, Elena
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila; Čajka, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nutnost adekvátní regulace mezinárodních obchodních vztahů v podmínkách prohlubujících se globalizačních procesů, včetně podpory liberalizace a vývoje mezinárodního obchodu, vyžadují aktivnější zapojení mezinárodních ekonomických organizací a efektivnější realizaci jejich aktivit. V souvislosti s tím cílem disertační práce je posoudit, zda a jakým způsobem Světová obchodní organizace, Konference o obchodu a rozvoji, Mezinárodní měnový fond a Skupina Světové banky, ovlivňovaly vývoj mezinárodního obchodního systému, a také odpovědět na otázky: Plní vybrané mezinárodní organizace úlohu, pro kterou byly založeny? Napomáhá jejich činnost růstu mezinárodního obchodu? Z výsledků práce vyplývá, že mezinárodní organizace (především WTO a UNCTAD) během jednotlivých etap svého historického vývoje významně ovlivňovaly mezinárodní obchod, a to zejména prostřednictvím realizace zvláštních aktivit a opatření vyplývajících z řady dohod a rozhodnutí. Vliv mezinárodních ekonomických organizací na vývoj světového obchodu byl však do jisté míry nevyvážený, neboť v jednotlivých regionech a zemích bylo dosaženo odlišných výsledků, pokud jde o vývoj obchodu podněcovaný aktivitami těchto organizací. Efektivita realizace jednotlivých opatření a programů v mnohém závisela na vývoji vnitřní politicko-ekonomické situace členských zemí, respektive na vůli a připravenosti vlád členských zemí k provedení těchto opatření, včetně umožnění spravedlivé a účinné alokace přínosů a zisků z toho plynoucích. Efektivitu realizace aktivit mezinárodních organizací rovněž ovlivňovaly buďto rozpory a nedostatky uvnitř samotných organizací, nebo nedostatečná úroveň jejich spolupráce a koordinace při provádění společných programů a opatření zaměřených na podporu vývoje mezinárodního obchodu.
Klíčová slova: WTO; Mezinárodní ekonomické organizace; UNCTAD; mezinárodní obchod; SB; MMF
Název práce: International economic organizations and impact of their activities on international trade development
Autor(ka) práce: Jovičić, Elena
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila; Čajka, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The necessity for a more adequate regulation of global trade relations (including support for the liberalization and development of international trade), in the context of the deepening globalization processes, requires a greater level of involvement of international economic organizations and more effective implementation of their activities. The primary purpose of the dissertation is to determine whether and how the World Trade Organization, the United Nations Conference on Trade and Development, the International Monetary Fund and the World Bank Group have influenced the development of international trading system. The results of this thesis show that international organizations (primarily WTO and UNCTAD) during various stages of its development have been significantly affecting international trade growth mainly through the implementation of specific activities and measures related to a series of agreements and decisions. However, international organizations have had a divergent impact on international trade. The effectiveness of the implementation of specific activities and programs were depending on the political and economic situation of member countries, as well as the governments´ readiness and willingness to implement these measures. On the other hand, the effectiveness of realization of specific activities have been affected by either the internal weaknesses of the organizations, or the insufficient level of cooperation and coordination in the implementation of joint programs and measures aimed at international trade development.
Klíčová slova: international trade; WTO; UNCTAD; International economic organizations; IMF; WB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2010
Datum podání práce: 6. 2. 2017
Datum obhajoby: 18. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36670/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: