Integrace finančních trhů nových členských zemí EU

Název práce: Integrace finančních trhů nových členských zemí EU
Autor(ka) práce: Chaloupka, Jiří
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Záklasník, Martin; Varadzin, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je integrace finančních trhů nových členských zemí EU (dále jen NMS). Standardní ekonomická teorie spojuje s procesem integrace finančních trhů několik pozitivních efektů, mimo jiné a) prosazení zákona jediné ceny ve formě úrokové parity, b) vyrovnání a synchronizace růstu spotřeby mezi zeměmi, c) zvýšená diversifikace portfolií investorů a d) snížení závislosti domácích investic na národních úsporách. Tyto očekávané efekty slouží v disertační práci jako indikátory integrace finančních trhů NMS s globálním finančním trhem. Podle těchto indikátorů se dosažený stupeň integrace finančních trhů mezi NMS lišil, přestože všechny tyto země prošly procesem integrace s EU. Nicméně nepodařilo se určit pořadí jednotlivých NMS podle stupně jejich integrace, protože jednotlivé testy indikují jiné pořadí zemí. Přesto ovšem většina testů indikuje pozitivní trend v integraci finančních trhů NMS, jelikož závislost růstu domácí spotřeby na růstu globální spotřeby roste, a naopak závislost domácích investic na národních úsporách se snižuje. Překvapivě tyto indikátory ovšem nepotvrdily hypotézu, že NMS jsou více integrovány s trhem EU, přestože tyto země musely otevřít své trhy investorům z EU a harmonizovaly své legislativní požadavky. Na rozdíl od předchozích výzkumů použité indikátory naznačují, že tzv. puzzles v mezinárodní ekonomii vymizela pro velké vyspělé ekonomiky, jakou je například USA. Naopak pro malé ekonomiky NMS tato puzzles přetrvala. Protože většina NMS v průběhu analyzovaného období přijala společnou měnu euro, tyto výsledky naznačují, že finanční trhy NMS nebyly plně integrovány s trhem EU, a proto není splněna jedna z podmínek existence optimální měnové oblasti. Tyto výsledky také odporují hypotéze endogenity optimální měnové oblasti, jelikož přijetí společné měny nezvýšilo stupeň finanční integrace NMS.
Klíčová slova: nové členské země EU; integrace; finanční trh
Název práce: Integration of the Financial Markets of the New Member States of the EU
Autor(ka) práce: Chaloupka, Jiří
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Záklasník, Martin; Varadzin, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the thesis is the integration of financial markets of the new member states of the European Union (hereinafter referred to as the NMS). According to the standard economic theory, the process of financial integration should be associated with several positive effects, among others a) the enforcement of the law of one price in the form of the interest rate parity, b) the smoothening and the synchronisation of the consumption growth among countries, c) the increased diversification of investors portfolios, and d) the decreased dependence of domestic investments on national savings. These envisaged effects serve in the thesis as the indicators of the integration of NMS financial markets with the global financial market. These indicators show that the degree of the financial integration differs among the NMS, despite the fact that they all went through the process of integration with the EU. However, the order of the NMS based on the degree of their financial markets integration could not have been determined as each test indicated a different order. However, most tests indicated that there is a trend towards more integration of the NMS financial markets as the dependence of the domestic consumption growth on the global consumption growth has been increasing and the dependence of domestic investments on national savings has been decreasing. Surprisingly, the indicators did not prove the hypothesis that NMS financial markets are more integrated with the financial market of the EU, despite the fact that these countries had to open their markets to investors from the EU and had to harmonize their legislative requirements. Contrary to the results of previous articles, indicators used in the thesis show that majority of the analysed puzzles in international economics disappeared for large developed markets like the USA. On the other hand, these puzzles persisted for the NMS. Given that majority of the NMS adopted euro during the period under investigation, results presented above indicate that the financial markets of the NMS were not fully integrated with the financial market of the EU and therefore one of the conditions for the existence of the optimum currency area has not been met. Such result also contradicts the hypothesis of the endogeneity of the optimum currency area as the adoption of the common currency did not improve the degree of financial market integration.
Klíčová slova: new member states of the EU; integration; financial market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2010
Datum podání práce: 20. 2. 2017
Datum obhajoby: 18. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: