Psychologické fenomény v behaviorální ekonomii

Název práce: Psychologické fenomény v behaviorální ekonomii
Autor(ka) práce: Javor, Matúš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Novák, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem vybraných fenoménů behaviorální ekonomie. Konkrétně se jedná o fenomény vlastnický efekt, efekt návnady a paradox volby. Cílem práce je ověřit influenci zmíněných fenoménů behaviorální ekonomie v praxi. Rešeršní část se pak zaobírá analýzou těchto jevů, které ovlivňují rozhodování ve finančních či ekonomických otázkách a způsobují, že se jedinec chová iracionálně, a nikoliv jako Homo oeconomicus. V analytické části jsou potom vybrané fenomény ověřeny metodou kvantitativní analýzy v reálném prostředí trhu na konkrétní společnosti. Kvantitativní analýza se týká především rozboru reakce zákazníků na marketingové strategie dané organizace v stanoveném období. Integrální součástí práce je na základě provedeného výzkumu vyvození praktických doporučení pro zkoumanou společnost.
Klíčová slova: iracionální chování; paradox volby; efekt návnady; vlastnický efekt
Název práce: Psychological Phenomena in Behavioral Economics
Autor(ka) práce: Javor, Matúš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Novák, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with topic of given phenomena of behavioural economics. Specifically, it deals with endowment effect, decoy effect and paradox of choice. The goal of the thesis is to verify influence of given phenomena of behavioural economics in practice. Research part deals with analysis of the phenomena which influence decision-making in financial or economic issues and causes individual to behave irrationally and not like Homo oeconomicus. In an analytical part are then given phenomena verified by method of quantitative analysis in real market on given company. Quantitative analysis deals predominantly with breakdown of customer reactions on marketing strategies of given company in defined period. Integral part of the thesis is based on executed research draw practical recommendations for examined company.
Klíčová slova: decoy effect; irrational behaviour; paradox of choice; endowment effect

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2014
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50625/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: