Migrace v České republice se zaměřením na Ústecký kraj

Název práce: Migrace v České republice se zaměřením na Ústecký kraj
Autor(ka) práce: Smolík, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Oponenti práce: Prát, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce prezentuje poznatky, týkající se teoretických přístupů k migraci a jejích souvislostí s trhem práce a aplikuje je na socio-ekonomické prostředí Ústeckého kraje. Práce na základě uvedených teoretických poznatků testuje několik hypotéz. V prvé řadě potvrzuje na statistických datech studii Miloslava Bahny, která tvrdí, že vstup České republiky do EU v roce 2004 se nijak zásadně neprojevil na migraci a obavy západních členských států byly neopodstatněné. Hlavního cíle práce je dosaženo na základě testování závěrů studie Iana Molhy ve třech krocích. Potvrzuje se, že cizinci neberou práci domácímu obyvatelstvu. V závěru práce jsou prezentovány výsledky rozsáhlého diplomového šetření mezi 512 studenty magisterského studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Přínos práce spočívá zejména v podrobném rozboru migračních procesů na území ČR, testování závěrů hypotézy zahraniční studie na prostředí českého regionu a hledání příčin dlouhotrvajícího nedostatku vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v kraji.
Klíčová slova: amenitní migrace; migrace; trh práce; Ústecký kraj; nezaměstnanost
Název práce: Migration in the Czech Republic with Focus on Ustecky Region
Autor(ka) práce: Smolík, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Oponenti práce: Prát, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis is presenting theoretical approaches to migration and labour market and applies them to a socioeconomic environment of Ustecky region. The thesis is testing several hypotheses based on this knowledge. Firstly, the conclusion of Miloslav Bahna´s study is proven to be correct as the succession into the EU had no effect on migration. Secondly the main task of the thesis is accomplished by testing the conclusion of Ian Molha´s study in three steps. Testing confirms that foreigners do not take jobs from domestic workers. Lastly there are presented results of a survey made between 512 students of master´s studies in UJEP. Contribution of the thesis lies particularly in detailed analysis of migration processes in CR, testing the hypothesis of international study in the environment of Czech region and searching for causes of long term shortages of university graduates in the region.
Klíčová slova: unemployment; amenity migration; migration; labour market; Ustecky region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2015
Datum podání práce: 11. 1. 2016
Datum obhajoby: 20. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: