Strategická analýza podniku CZECH ACCOMMODATION SERVICE s.r.o

Název práce: Strategická analýza podniku CZECH ACCOMMODATION SERVICE s.r.o
Autor(ka) práce: Veselý, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je definování základních metod pro tvorbu podnikové strategie a následné praktické aplikování zmíněných metod. V teoretické části jsou popsány jednotlivé postupy tvorby externí a interní analýzy podniku, je využito marketingového mixu určeného pro cestovní ruch a nakonec provedena SWOT analýza. Obsahem praktické části je poté aplikování jednotlivých definovaných metod za účelem tvorby strategické analýzy s doporučením pro firmu CZECH ACCOMMODATION SERVICE, s.r.o. Jedním z hlavních výsledných zjištění je například rozvoj nabídky atypických doplňkových služeb, které by mohly přilákat novou klientelu do hotelu. Naopak velkým přínosem pro pražské hotely by byla širší nabídka kulturních a společenských akcí v Praze v mimosezonní období, protože dle analýzy dochází k nepoměru mezi silnými a slabými měsíci. Poznatky z jednotlivých závěrů mé bakalářské práce jsou užitečné pro další působení této firmy.
Klíčová slova: Strategická analýza; Strategie; Marketingový mix cestovního ruchu; SWOT; PESTLE; Porterův model pěti sil; Benchmarking
Název práce: Strategic Analysis Of CZECH ACCOMMODATION SERVICE, s.r.o
Autor(ka) práce: Veselý, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to define basic methods for making business strategy and subsequent practical application of these methods in a real situation. The theoretical part describes the various procedures of external and internal analysis of the company, marketing mix for tourism and finally a SWOT analysis with possible recommendations for the company. The practical part is applying various methods defined for the purpose of creating a strategic analysis of the company CZECH ACCOMMODATION SERVICE, s.r.o. One of the main findings of the thesis is to develop atypical services that could attract a new clientele to the hotel. Great contribution to hotels would be wider offer of cultural and social events in Prague in the off-season because according to analysis, there is a disparity between strong and weak months. Findings from my bachelor thesis are useful for the future of the company.
Klíčová slova: Strategy; Strategic analysis; PESTLE; Porter five forces analysis; Benchmarking; Marketing mix of tourism industry; SWOT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: