Marketingová strategie sázkové společnosti Fortuna a.s

Název práce: Marketingová stratégia stávkovej spoločnosti Fortuna a.s
Autor(ka) práce: Lorenc, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá marketingovou stratégiou spoločnosti Fortuna, ktorá je významným hráčom na trhu stávkových kancelárií v Českej republike. Cieľom práce je revízia a prípadné návrhy na zlepšenie súčasnej marketingovej stratégie spoločnosti na základe analýzy jej súčasných marketingových aktivít a vlastného dotazníkového prieskumu. Teoretická časť je zameraná na zhrnutie poznatkov o špecifikách služieb v marketingu, marketingovej stratégií a marketingovej analýze, doplnené o marketingový a komunikačný mix. Praktická časť je venovaná analýze súčasného stavu trhu stávkových kancelárií a samotnej spoločnosti Fortuna, kde je kladený dôraz na jej komunikačný a marketingový mix, konkurenciu a SWOT analýzu. Súčasťou práce je taktiež dotazníkový prieskum, na základe ktorého spolu s predchádzajúcou analýzou budú vyjadrené odporúčania na zlepšenie súčasného stavu marketingovej stratégie spoločnosti Fortuna.
Klíčová slova: analýza; stávková kancelária; marketing; Fortuna; marketingová stratégia; kurzové stávkovanie
Název práce: Marketingová strategie sázkové společnosti Fortuna a.s
Autor(ka) práce: Lorenc, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o marketingové strategii společnosti Fortuna, která je významným hráčem na trhu sázkových kanceláří v České republice. Cílem práce je revize a případné návrhy na zlepšení stávající marketingové strategie společnosti na základě analýzy jejich současných marketingových aktivit a vlastního dotazníkového šetření. Teoretická část je zaměřená na shrnutí poznatků o specifikách služeb v marketingu, marketingové strategii a marketingové analýze, doplněné o marketingový a komunikační mix. Praktická část je věnovaná analýze současného stavu trhu se sázkami a samotné společnosti Fortuna, kde je kladen důraz na její komunikační a marketingový mix, konkurenci a SWOT analýzu. Součástí práce je také dotazníkové šetření, na základě kterého spolu s předcházející analýzou budou vyjádřené doporučení na zlepšení stávajícího stavu marketingové strategie společnosti Fortuna.
Klíčová slova: Fortuna; sázková kancelář; kurzové sázení; marketing; marketingová strategie; analýza
Název práce: Marketing strategy of betting agency Fortuna a.s
Autor(ka) práce: Lorenc, Igor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the marketing strategy of betting company Fortuna a.s., which is the second biggest player in the market of sports betting in the Czech republic. The aim of this thesis is to analyse and propose relevant recommendations for improving current marketing strategy of the company based on the analysis of its current marketing activities and own survey. The theoretical part deals with summarizing of the special aspects of the services marketing and marketing strategy with an addition of detailed presentation of marketing and communication mix. The practical part is firstly dedicated to the analysis of the current state of the sports betting market in the Czech Republic. The next part consists of the presentation of the company Fortuna and analysis of its market position, communication and marketing mix with developing of its SWOT Analysis. In the view of the mentioned above and the results of my own survey, I will make the suggestions on improving the current marketing strategy of the betting company Fortuna.
Klíčová slova: marketing; marketing strategy; analysis; betting odds; betting company; Fortuna

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53105/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: