Cestovní ruch v Olomouckém kraji

Název práce: Cestovní ruch v Olomouckém kraji
Autor(ka) práce: Kolářová, Alena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem v Olomouckém kraji. Cílem práce je zanalyzovat situaci cestovního ruchu, zjistit potenciál a možnosti rozvoje do budoucna a představit Olomoucký kraj jako atraktivní turistickou destinaci, kterou stojí za to navštívit. První část práce má za úkol definovat základní pojmy cestovního ruchu potřebné k pochopení souvislostí práce jako je například cestovní ruch samotný, destinace cestovního ruchu či management destinace. Další část vymezuje a charakterizuje řešené území, dále je rozebrána primární a sekundární nabídka kraje a následuje analýza nabídky a poptávky. Výsledné poznatky jsou shrnuty ve SWOT analýze, pomocí které jsou identifikovány hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby destinace. Poslední část práce obsahuje zhodnocení současného stavu a také doporučení pro rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Klíčové jsou kroky směřující k absolutnímu využití potenciálu této destinace.
Klíčová slova: Destinace; Cestovní ruch; Destinační management
Název práce: Tourism in Olomouc region
Autor(ka) práce: Kolářová, Alena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor Thesis deals with tourism in Olomouc region. The aim of the thesis is to evaluate current situation of tourism in Olomouc region, to find out the potential, to identify possible prospects and to present Olomouc region as an attractive destination, that is worth visiting. The first chapter define terms relating to tourism, such as tourism itself, destination of tourism and destination management. The next one determinates and describes the solving territory and primary and secondary supply of the destination. Final findings are summarized at SWOT analysis, which helped to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats. The last chapter includes evaluation of current situation of tourism and recommendations for future development of tourism in Olomouc region. Key actions are those towards exploiting the full potential of the destination.
Klíčová slova: Destination management; Destination; Tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 30. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54005/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: