Hasičský záchranný sbor v Praze z pohledu logistiky

Název práce: Hasičský záchranný sbor v Praze z pohledu logistiky
Autor(ka) práce: Nikoloski, Antonio
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Mrvíková, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je Hasičský záchranný sbor v Praze z pohledu logistiky. Hasičský záchranný sbor má zásadní úkol, chránit životy obyvatel hlavního města a jejich majetek před požáry a pomáhat jim při mimořádných událostech. Tyto události mohou být způsobené jak lidskou činností, tak určitými přírodními živly. Dále bude popsán jednotný princip fungování Hasičského záchranného sboru, ve kterém dennodenně příslušníci požární ochrany vystavují své životy značnému nebezpečí, aby ochránili obyvatele i jejich majetek. Výsledkem práce je představení a rozložení všech jednotek požární ochrany na území Prahy, které je v porovnání s ostatními městy České republiky velice specifické. Na závěr bude určen směr dalšího vývoje sboru do budoucna a také návrh možných doporučení.
Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor ; Hasičský záchranný sbor České republiky; Požární ochrana ; Integrovaný záchranný systém ; Sbor dobrovolných hasičů ; Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy; Plošné pokrytí ; Jednotka požární ochrany
Název práce: Fire rescue service of Prague from a logistical point of view
Autor(ka) práce: Nikoloski, Antonio
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Mrvíková, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is the Fire rescue service of Prague from a logistical point of view. Fire rescue services essential task is to protect citizens lives and properties in the capital city in case of fire and help them during emergency events. These events could be caused by human activities or by natural forces. The following parts will describe functioning of the Fire rescue service in Prague, where the fire fighters in daily work risk their own lives to protect citizens and their properties. The main aim of this work is to introduce and divide all fire protection units on the territory of Prague, which is a very specific system compared to other cities in the Czech Republic. The last, but not the least, important point of this work will be to define the direction of further development of the Fire rescue service, as well as providing recommendations for additional improvement.
Klíčová slova: Fire protection ; Integrated Rescue System ; Voluntary Firefighter Unit ; Fire rescue service of Prague; Fire rescue service of the Czech Republic ; Area coverage ; Fire protection unit ; Fire rescue service

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54375/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: