Tibet - politický a ekonomický vývoj a současná situace

Název práce: Tibet - politický a ekonomický vývoj a současná situace
Autor(ka) práce: Šípová, Julie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá politickým a ekonomickým vývojem Tibetu v 20. století až do současnosti. Převážná část práce je věnována období po roce 1949. V tomto roce roce došlo k pochodu Čínské lidové osvobozenecké armády do Tibetu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola stručně popisuje historický vývoj od roku 1912 do nového tisíciletí a popisuje hlavní historické události. Druhá část první kapitoly se zabývá ekonomickým vývojem. Je zde přiblížena ekonomická situace před invazí Číny a také změny způsobené čínskou vládou. Druhá kapitola se zaměřuje na současnou socioekonomickou situaci v Tibetu. První část je věnována politické situaci v Tibetu. Druhá podkapitola se zabývá demografickými ukazateli. Třetí část popisuje současnou ekonomickou situaci a analyzuje makroekonomické ukazatele. Jsou zde také zařazeny klíčové atributy Tibetu, jakými jsou nerostné zásoby a vodní zdroje. Závěrečná kapitola této diplomové práce je věnována vybraným problémům a pozitivům Tibetu a prognóze vývoje.
Klíčová slova: Čína; Tibet; okupace
Název práce: Tibet - the political and economic development and current situation
Autor(ka) práce: Šípová, Julie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with political and economic development of Tibet in the 20th century to the present. The majority of the work is devoted to the period after 1949. In 1949 started the occupation of Tibet by the People's Republic of China. The work is divided into three main chapters. The first chapter outlines the historical development from 1912 to the new millennium and describes the major historical events. The second part of the chapter deals with economic development. There is described the economic situation before the invasion of China and the changes caused by the Chinese government. The second chapter focuses on the current socio-economic situation in Tibet. The first part is devoted to the political situation in Tibet. The second subchapter analyzes demographic indicators. The third part describes the current economic situation and analyzes macroeconomic indicators. There are also included key attributes of Tibet, such as mineral reserves and water sources. The final chapter of this thesis is devoted to selected problems and positives of Tibet and to the prognosis.
Klíčová slova: China ; Tibet ; Occupation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2015
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: