Dopravní situace města Náchod

Název práce: Dopravní situace města Náchod
Autor(ka) práce: Vlčková, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Škoda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popis a krátká analýza dopravní situace v městě Náchodě. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou rozebrány pojmy související se silniční dopravou. Jsou zde shrnuty výhody a nevýhody silniční dopravy a dále jsou popsány i jednotlivé druhy silničních komunikací. V části praktické je analyzována aktuální dopravní situace v Náchodě. Pozornost je věnována dopravnímu zatížení města v posledních dvaceti letech. Kromě popisu aktuální situace jsou rozebrána i možná řešení této situace zejména s ohledem na návrh obchvatu města.
Klíčová slova: obchvat; dopravní situace; Náchod
Název práce: The traffic situation in Nachod
Autor(ka) práce: Vlčková, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Škoda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to describe and briefly analyze the traffic situation in Nachod. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. Terms related to road traffic are explained in the theoretical part. In this part the advantages and disadvantages of road traffic are summarized, different types of roads are also described in this part. The current traffic situation in Nachod is analyzed in the practical part. It is focused on the volume of traffic and the traffic load during last twenty years. Beside the description of the current situation, possible solutions of this situation are analyzed taking into account the planned bypass of the town.
Klíčová slova: traffic situation; Nachod; bypass

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55152/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: