Vliv vlády pravicových a levicových stran na výsledek hospodaření České Republiky v letech 2004 - 2014

Název práce: Vliv vlády pravicových a levicových stran na výsledek hospodaření České Republiky v letech 2004 - 2014
Autor(ka) práce: Vazačová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Oponenti práce: Chmelová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou příjmů a výdajů ze státního rozpočtu a vybraných ukazatelů hospodářského vývoje České republiky a zjišťuje, zda má vládní ideologické uskupení vliv na výsledek hospodaření. V teoretické části bakalářské práce se nachází teoretické vymezení státního rozpočtu, jeho procesů a jednotlivých složek a ekonomických směrů, které se dané problematice věnují. V praktické části je provedena analýza jednotlivých složek státního rozpočtu skrze vybrané ukazatele, které jsou vždy analyzovány z obecného pohledu a po té z pohledu levicových a pravicových vlád. Práce vyvrátila hypotézu, jelikož pravice dosahuje za své funkční období vyššího zadlužení i vyšších výdajů na sociální sféru, než vlády levicové.
Klíčová slova: vláda; deficit; ideologie; teorie veřejné volby; státní rozpočet
Název práce: The effect of the right-wing and the left-wing political parties on the economic outcome of the Czech Republic in the years from 2004 to 2014
Autor(ka) práce: Vazačová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Oponenti práce: Chmelová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of the revenue and expenditure of the state budget and selected indicators of economic development of the Czech Republic and detects whether the government's ideological groupings impact on economic results. The theoretical part of the thesis is a theoretical definition of the state budget, its processes and components and economic trends, that are dedicated to this issue. In the practical part is an analysis of the components of the state budget through selected indicators, which are analyzed from a general perspective and then from the perspective of left-wing and right-wing political parties. Bachelor thesis refutes hypothesis, because right-wing political parties reaches higher states deficit and higher spending on social sphere than left-wing political parties.
Klíčová slova: government; deficit; ideology; public choice theory; state budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2016
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 30. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56582/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: