Switching to the Inflation Targeting Regime: The Case of Egypt

Název práce: Switching to the Inflation Targeting Regime: The Case of Egypt
Autor(ka) práce: Ibrahim, Ibrahim
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Kadeřábková, Božena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study analyzes switching the currently applied monetary policy regime in Egypt to the inflation targeting (IT). The study attempts to answer two broad questions. Firstly, does Egypt need to change the currently applied monetary policy regime, i.e. monetary targeting regime? Secondly, is Egypt ready to apply the IT regime? The main conclusions of the study came as follows: (i) The central bank of Egypt (CBE), till now, could not achieve the goal of price stability. (ii) The CBE, in principle, cannot achieve the goal of price stability under the currently applied monetary targeting regime because of instable demand for money function in the Egyptian economy. (iii) Under instable demand for money function, the CBE does not have another option than to adopt IT to achieve price stability, especially after floating the FX rate in the start of 2003. (iv) Three prerequisites are frequently demanded for a successful IT; factual independence of the CB, commitment to price stability as a primary goal of monetary policy, and forecasting capabilities. (v) Despite the need to switch to the IT, the CBE is not ready to apply a successful IT regime because of unfulfilling the prerequisites for IT.
Klíčová slova: Inflation Targeting in Egypt; Monetary Policy Regimes; Estimating Demand for Money Function in Egypt
Název práce: Switching to the Inflation Targeting Regime: The Case of Egypt
Autor(ka) práce: Ibrahim, Ibrahim
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kadeřábková, Božena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato studie analyzuje změnu z v současnosti používaného režimu monetární politky na inflační cílování (IC). Studie se pokouší najít odpovědi na dvě obecné otázky. Zaprvé, potřebuje Egypt změnu současného systému na IC? Zadruhé, je Egypt připraven na tuto změnu? Hlavním závěry této studie jsou následující: (i) Egyptská centrální banka (ECB), až do současnosti, nedosáhla cíle cenové stability. (ii) ECB principielně nemůže dosáhnout cenové stability za současně aplikovaného režimu měnové politiky z důvodu nestabilní poptávky po penězích v Egyptské ekonomice. (iii) Při nestabilní funkci poptávky po penězích nemá ECB jinou možnost, než přejít na IC, pro dosažení cenové stability, tím více po přechodu do režimu plovoucího směnného kurzu v roce 2003. (iv) Tři předpoklady jsou často požadované pro úspěšné IC: faktická nezávislost centrální banky, cenová stabilita primární cíl monetární politiky a schopnost predikce. (v) Navzdory nutnosti změny režimu na IC, ECB není připravená na úspěšný režim IC z důvodu nesplnění předpokladů.
Klíčová slova: Režimy měnové politiky; Inlfační cílování v Egyptě; Odhad funkce poptávky po penězích v Egyptě

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomické teorie/Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2006
Datum podání práce: 15. 2. 2010
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: