Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě ? analýza vlastností a vypovídací schopnosti

Název práce: Míra ohrožení chudobou jako indikátor chudoby v Evropě ? analýza vlastností a vypovídací schopnosti
Autor(ka) práce: Zelený, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Cyhelský, Lubomír; Sirovátka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématika sociální soudržnosti a sociálního vyloučení hraje v posledním období stále významnější roli v agendě Evropské unie. Spolu s tímto vývojem narůstá i potřeba srovnatelných sociálních indikátorů pro oblast příjmů a životních podmínek. Významným indikátorem pro tuto oblast je v současné době indikátor ?míra ohrožení chudobou?, který patří do skupiny klíčových strukturálních indikátorů pro pravidelné monitorování sociální situace v EU. V této souvislosti se tento indikátor těší rostoucí mediální pozornosti a zájmu uživatelů. Tématem předkládané práce je analýza tohoto indikátoru, jeho vlastností a vypovídací schopnosti. Úvodní část se zabývá teoretickými koncepty měření chudoby, vybranými indikátory pro měření chudoby a problematice dat o příjmech domácností. Druhá kapitola podrobně analyzuje definici indikátoru ?míra ohrožení chudobou? a jednotlivé její parametry. Prezentovány jsou odhady hodnot tohoto indikátoru v České republice pro populaci celkem a vybrané socioekonomické skupiny obyvatelstva spočtené z dat šetření Mikrocensus 2002. Třetí kapitola analyzuje citlivost výsledků na volbu dvou hlavních parametrů indikátoru ? procenta mediánu příjmu pro stanovení hranice chudoby a stupnice spotřebních jednotek použité pro přepočet disponibilních příjmů domácností. Kromě obvyklého srovnání několika referenčních hodnot je navrženo použití parametrického přístupu a empirických citlivostních křivek jako vhodného nástroje pro analýzu vývoje hodnoty indikátoru v závislosti na parametrech v jeho definici. Závěrečná část práce se pak věnuje vlastnostem odhadu míry ohrožení chudobou jako statistické veličiny a dopady, které tyto vlastnosti mohou mít na jeho interpretaci a používání.
Klíčová slova: sociální statistika; stupnice spotřebních jednotek; měření chudoby; sociální indikátory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2006
Datum podání práce: 29. 8. 2006
Datum obhajoby: 2016

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: