Analýza kariérního vývoje absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze (se zaměřením na absolventy Honors Academia)

Název práce: Analýza kariérního vývoje absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze (se zaměřením na absolventy Honors Academia)
Autor(ka) práce: Kolář, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Nový, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat a analyzovat start a vývoj kariéry absolventů Vysoké školy ekonomické a zároveň nadstandardního vzdělávacího a tréninkového programu Honors Academia, a to 1 rok až 5 let po absolvování VŠE. K dosažení cíle je použita kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu, a to formou dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. Výstupem dotazníkového šetření je široká analýza předmětu výzkumu, výstupem hloubkových rozhovorů pak případové studie, které základní analýzu doplňují a v některých oblastech prohlubují. Výsledky empirického výzkumu jsou sumarizovány v závěrečném shrnutí, kde jsou také propojeny s aktuálními teoretickými koncepty, zejména behaviorální teorií Happenstance learning theory Johna D. Krumboltze a konceptem Generace Y.
Klíčová slova: kariéra; kariérní vývoj; analýza; výzkum; Honors Academia
Název práce: Analysis of Career Development of Graduates of The University of Economics in Prague (focusing Honors Academia Graduates)
Autor(ka) práce: Kolář, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Nový, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis is to map out and analyze the start and development of career of graduates of the University of Economics, Prague, who had graduated 1 to 5 years ago and who are at the same time graduates of Honors Academia, a premium education and training programme for talented students. A combination of quantitative and qualitative research in the form of questionnaire survey and depth interviews, respectively, is used to reach the objective. The outcome of the questionnaire survey is a wide analysis of the research subject, the outcome of depth interviews are case studies, which complement and in some cases deepen the analysis. The results of the empirical research are summarized in final summary, where they are also linked to contemporary theoretical concepts, mainly the behavioural Happenstance learning theory and Generation Y concept.
Klíčová slova: career; career development; analysis; Honors Academia; research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 8. 2010
Datum podání práce: 5. 12. 2010
Datum obhajoby: 15. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: