Dědictví jako změna vlastnického práva

Název práce: Inheritance as an alteration of property law
Autor(ka) práce: Váchová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Neděla, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Subject of the Bachelor thesis "Inheritance as an alteration of property law" is dedicated to the most significant changes, in the area of inheritance law, which were brought about by the implementation of the new Civil Code. In the theoretical part, the principles and general preconditions that have to be met in order to affirm the applicability of the inheritance law are first presented. The goal is to follow the historical development of this law in our territory, from Roman law up until today. A special focus is placed on a juxtaposition of the differences between the antecedent and new Civil Code. The practical part deals with the analysis and evaluation of the most prominent changes and their impact on the legal process of inheritance.
Klíčová slova: heir; preconditions of inheritance; Civil Code; inheritance titles; inheritance; inheritance law; hereditary succession; testator
Název práce: Dědictví jako změna vlastnického práva
Autor(ka) práce: Váchová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Neděla, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Téma bakalářské práce "Dědictví jako změna vlastnického práva" je věnováno nejvýraznějším změnám v oblasti dědického práva, které s sebou přineslo zavedení nového občanského zákoníku. V teoretické části jsou představeny zásady a obecné předpoklady, které musí být splněny, aby k realizaci dědického práva mohlo dojít. Cílem je poté zmapovat historický vývoj v této oblasti na našem území, a to od práva římského až po současnost. Zvláštní důraz je přitom kladen na porovnání dědění dle dřívějšího občanského zákoníku a dle nové právní úpravy. Praktická část se poté zabývá analýzou a zhodnocením nejdůležitějších změn a jejich dopadů na současnou podobu dědění.
Klíčová slova: dědická posloupnost; dědic; zůstavitel; předpoklady dědění; občanský zákoník; dědické tituly; dědictví; dědické právo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 24. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44538/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: