Politické myšlení starověké Číny a jeho vliv na současný čínský politický systém

Název práce: Politické myšlení starověké Číny a jeho vliv na současný čínský politický systém
Autor(ka) práce: Le, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Politické myšlení starověké Číny, zejména konfucianismus, zažívá v dnešní Číně návrat do oficiálních projevů čínských politických vůdců. Důvod návratu k tradičnímu učení spočívá zejména v legitimizaci jednostranického systému ČLR. Nelze hovořit, že Komunistická strana Číny ve 21. století plně zastává ideologii marxismu-leninismu jako za vlády Mao Ce-tunga, proto hledá legitimační prvky své autoritářské vlády. Legitimita KS Číny vychází velkou měrou z ekonomického růstu země a rostoucího blahobytu čínského obyvatelstva. Trvalý hospodářský růst však nemusí v budoucnu pokračovat, proto se KS Číny snaží hledat alternativní legitimační prvky své vlády. Cílem práce je zjistit z jakých důvodů se navrací starověké politické myšlení, zejména konfucianismus, do oficiálních projevů nejvyšších čínských politických představitelů. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. První se zabývá starověkým politickým myšlením Číny. Druhá se věnuje konceptu legitimity politického systému v čínském kontextu a třetí analyzuje legitimitu posledních dvou generací čínských komunistických vůdců a jejich strategii odkazování se na tradiční konfuciánské hodnoty.
Klíčová slova: taoismus; buddhismus; konfucianismus; legitimita moci; Čínský sen; Si Ťin-pching
Název práce: Political Thought Of Ancient China And Its Influence on Chinese Contemporary Political System
Autor(ka) práce: Le, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Political thought of ancient China, especially Confucianism, is experiencing a comeback in today's official speeches of Chinese political leaders. The reason for the turning back to traditional learning lies mainly in legitimizing one-party system of the PRC. Communist Party of China in the 21st century doesn't fully adhere to the ideology of Marxism-Leninism as during the era of Mao Zedong. Therefore CCP is looking for legitimizing elements of its authoritarian rule. The legitimacy of the CCP is largely based on economic growth of the country and the growing prosperity of the Chinese population. Permanent economic growth may not continue in the future, so the CCP is looking for alternative legitimizing elements of its power. The aim is to find the reasons of Chinese ancient political thought comeback, especially Confucianism in official speeches of Chinese top political leaders. The thesis is divided into three chapters. The first deals with the Chinese philosophy and ancient political thought. The second deals with the concept of legitimacy of the political system in the Chinese context, and the third analyses the legitimacy of last two generations of the CCP leaders and their referring to traditional Confucian values strategy.
Klíčová slova: Taoism; Buddhism; Legitimacy of power; Xi Jinping; Confucianism; Chinese Dream

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 8. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: