Místní Agenda 21: klíčové aktivity obcí nezbytné k prosazování udržitelného rozvoje

Název práce: Místní Agenda 21: klíčové aktivity obcí nezbytné k prosazování udržitelného rozvoje
Autor(ka) práce: Bosáková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou dosahování kategorie "B" Místní Agendy 21. Cílem práce je vyhodnocení klíčových procesů obcí (lokálních autorit a místní vlády) vedoucích k dosažení stupně "B" Místní Agendy 21 vzhledem k velikosti a charakteru obce. K tomu byla využita metodika dle Echebarria, Barrutia, Aguado (2009) zaměřená na politické faktory napomáhající implementaci MA 21. Praktická část práce obsahuje analýzu municipalit, jež dosáhly kategorie "B" MA 21 a vyhodnocuje náročnost plnění kritérií pro její získání. Výsledkem je navržení harmonogramu činností vedoucích k získání kategorie "B" s důrazem na zavedení strategického řízení municipality.
Klíčová slova: udržitelný rozvoj; regionální rozvoj; Místní Agenda 21
Název práce: Local Agenda 21: key activities of municipalities for sustainable devolopment advancement
Autor(ka) práce: Bosáková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is engaged in the issue of reaching the B cathegory of Local Agenda 21. The aim of thesis is to evaluate key processes of municipalities (local authorities and local governments) leading to reaching of B degree of Local Agenda 21 regarding the vastness and character of the municipality using the methodology of Echebarria, Barrutia, Aguado (2009) aimed to political factors which aid with implementing LA 21. Field work contains of analysis of municipalities, which reached the cathegory B with emphasis on introducing strategic leading of municipalities.
Klíčová slova: Local Agenda 21; sustainable development; regional development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 8. 2014
Datum podání práce: 2. 1. 2015
Datum obhajoby: 8. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48799/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: