Pozitivita a jej dopad na pracovné hodnoty a prokrastináciu

Název práce: Positivity and its impact on work values and procrastination
Autor(ka) práce: Voskár, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Recent scientific findings indicate optimism, self-esteem, and subjective well-being trace to a common latent dimension called positivity orientation which is described as a natural tendency to view and to value the positive aspects of life, future, and self. An instrument called Positivity scale (P Scale) has been developed to measure positivity. This thesis aimed to test the validity of the instrument in Czech Republic. A sample of university students filled out questionnaires with measures of optimism, self-esteem, life satisfaction, procrastination, and an inventory examining individual work values and attitudes. The results of the thesis support convergent validity of P Scale and positivity construct. Furthermore, positivity related to lower levels of procrastination and predicted subjective importance of intrinsic and altruistic work factors. The findings of this thesis clearly show positivity deserves more attention in future research.
Klíčová slova: Pure Procrastination Scale; Positivity scale; self-determination theory; subjective well-being; self-esteem; optimism; work values; procrastination; positive psychology; Positivity
Název práce: Pozitivita a jej dopad na pracovné hodnoty a prokrastináciu
Autor(ka) práce: Voskár, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Pauknerová, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Najnovšie vedecké poznatky naznačujú, že optimizmus, sebavedomie a osobná pohoda vychádzajú zo spoločnej latentnej dimenzie nazývanou pozitívna orientácia, ktorá môže byť opísaná ako prirodzená tendencia vnímať a ceniť si pozitívne aspekty života, budúcnosti a samého seba. Škála pozitívnej orientácie (P Scale) bola vytvorená ako inštrument na meranie pozitivity. Cieľom tejto práce bolo otestovať validitu škály v Českej republike. Vzorka vysokoškolských študentov vyplnila dotazníky s nástrojmi, ktoré merali osobnú pohodu, sebavedomie, spokojnosť so životom, prokrastináciu a osobné pracovné hodnoty a postoje. Výsledky tejto práce podporujú konvergentnú validitu škály pozitívnej orientácie a koštruktu pozitivity. Pozitivita bola taktiež spojená s nižšou mierou prokrastinácie a dokázala predpovedať subjektívnu dôležitosť intrinzických a altruistických faktorov práce. Zistenia tejto práce jasne naznačujú, že pozitivita si zaslúži viac pozornosti v budúcom výskume.
Klíčová slova: pozitívna psychológia; Pure Procrastination Scale; škála pozitívnej orientácie; sebavedomie; Pozitivita; osobná pohoda; optimizmus; pracovné hodnoty; prokrastinácia; self-determinačná teória

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2015
Datum podání práce: 25. 8. 2015
Datum obhajoby: 10. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51172/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: