Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages)

Název práce: Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages)
Autor(ka) práce: Šuk, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Kučera, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Studie se zabývá otázkou konkurenceschopnosti a především komparativních výhod. Práce shrnuje poznatky o Balassově indexu odhalené komparativní výhody a jeho modifikacích, se kterými přišly jiné studie. Získané znalosti byly využity ke komplexní analýze komparativních výhod zemí PIGS. Z výsledků analýzy postavené na datech získaných pro jednotlivé země za roky 2001 - 2014 na základě harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží HS2 a HS1 se podařilo zjistit, že Řecko má komparativní výhody především v zemědělství a částečně ve zpracovatelském průmyslu. Problémem však je, že komparativní výhody se zmenšují a komparativní nevýhody rostou. Protože u Řecka dochází k divergenci struktury specializace mezinárodního obchodu, lze vyvodit, že růst komparativních nevýhod je větší než pokles komparativních výhod. Z toho vyplývá, že Řecko ztrácí konkurenceschopnost. Co se týká Španělska, tak jeho nejdůležitějším odvětvím je automobilový průmysl (výroba automobilů a autobusů). Avšak mezi roky 2009 a 2014 došlo k velmi vysokému poklesu komparativní výhody u tohoto sektoru.V případě Itálie a Portugalska je hlavní komparativní výhodou textilní průmysl, přičemž struktura specializace mezinárodního obchodu Itálie je stabilní a u Portugalska dochází k divergenci.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; export; index "odhalené" komparativní výhody
Název práce: Analysis of Competitiveness via RCA index (Revealed Comparative Advantages)
Autor(ka) práce: Šuk, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Kučera, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper discusses the issue of competitiveness and primarily comparative advantage. The master thesis summarizes knowledge about Balassa's index of "revealed" comparative advantages and its alternatives. The aim is to analyze comparative advantages of Portugal, Italy, Greece and Spain between 2001 and 2014. The results show that the Greece's general comparative advantage exists in the agriculture and partially in the manufacturing industry. The problem of Greece is, that the comparative advantages decrease and comparative disadvantages increase. Since the pattern of trade specialization of Greece diverges, it means, that increase of comparative disadvantages is higher than decrease of comparative advantages. The Greece loses competitiveness. The Spain has the greatest comparative advantage in the automotive industry. But this comparative advantage has declined dramatically between 2009 and 2014. The greatest comparative advantage of Italy and Portugal is textile industry and the pattern of trade specialization of Italy is stable (in case of Portugal variation between comparative advantage and disadvantage increases) .
Klíčová slova: competitiveness; export; index of "revealed" comparative advantages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2015
Datum podání práce: 30. 9. 2015
Datum obhajoby: 17. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51185/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: