Teorie a praxe řízní měnového rizika v mezinárodní společnosti (importně/exportně orientovaná firma)

Název práce: THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT OF FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE IN MULTINATIONAL COMPANY (EXPORT/IMPORT ORIENTED COMPANY)
Autor(ka) práce: Janda, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the topic of foreign exchange exposure and approaches to its management. The paper presents in three chapters both the theoretical context of this field, which is during the thesis simultaneously applied on many small examples and eventually on one final case study. The first chapter is dedicated to the theoretical background of the foreign exchange exposure, differentiates its types, methods of quantifications and approaches to its forecasting. The second chapter continues with an explanation of chosen hedging methods, which are further divided into two groups (internal and external). The last chapter presents a case study of a multinational company, where the author analyzed its financial performance, impacts of FX exposure and corresponding methods of management in practice.
Klíčová slova: FX Exposure; FX Hedging; Currency derivatives; Internal hedging methods
Název práce: Teorie a praxe řízní měnového rizika v mezinárodní společnosti (importně/exportně orientovaná firma)
Autor(ka) práce: Janda, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o tématu měnového rizika a metodách jeho řízení. Práce ve třech kapitolách shrnuje teoretický kontext této problematiky a souběžně nabízí praktickou aplikaci na mnoha malých příkladech a závěrečné případové studii. První kapitola se věnuje teoretickému rámci měnových kurzů, kde rozlišuje jeho typy, způsoby kvantifikace a základní přístupy k predikcím budoucího vývoje. Druhá kapitola navazuje s výkladem dostupných metod zajištění, které dále dělí do dvou skupin na Interní a Externí. V poslední třetí kapitole práce prezentuje případovou studii vybrané mezinárodní společnosti, kde je analyzována finanční pozice firmy, vlivy devizové expozice a metody řízení tohoto rizika.
Klíčová slova: Devizová expozice; FX Hedging; Měnové deriváty; Interní zajišťovací metody

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 27. 8. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49017/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: