Komparace přístupů Basel II a Basel III

Název práce: Komparace přístupů Basel II a Basel III
Autor(ka) práce: Řehořová, Magdaléna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje nedostatky Basel II a porovnává je s jejich řešením v navazující bankovní regulaci. Práce je zaměřena na oblast regulace tržního rizika, rizika protistrany, ukazatele pákového poměru a likvidity. První kapitola se krátce věnuje implementaci regulatorních pravidel v období do Basel 2.5. Hlavní část práce se soustředí ve čtyřech kapitolách na vybrané oblasti. Každá kapitola je poté rozdělena na dílčí problémové okruhy, v rámci nichž jsou popsány nedostatky regulatorního rámce Basel II a jejich řešení v navazující bankovní regulaci. Na kapitoly navazuje pasáž věnovaná diskusi odborné veřejnosti a BCBS k podnětům k vylepšení a nevyřešeným otázkám v rozdělení na jednotlivé oblasti. Nové standardy jsou více restriktivní než předchozí bankovní regulace jak po kvantitativní, tak kvalitativní stránce. Basel III výrazně vylepšuje pokrytí rizik, zejména těch, které souvisí s činností na kapitálovém trhu (obchodního portfolia, sekuritizace produktů, úvěrového rizika protistrany u OTC derivátů a repo operací), k tomu zavádí ukazatel pákového poměru a vylepšuje minimální standardy likvidity v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Klíčová slova: tržní riziko; riziko protistrany; pákový poměr; standardy likvidity; Basel II; Basel III; komparace regulatorních přístupů
Název práce: Comparison of Basel II and Basel III approaches
Autor(ka) práce: Řehořová, Magdaléna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis analyses the weaknesses of the Basel II and compares them with their corrections in the subsequent banking regulation. The thesis is focused on the regulation of the market risk, counterparty credit risk, leverage ratio and liquidity. The first chapter briefly describes implementation of the regulatory rules until the Basel 2.5 was enacted. The main part of the thesis focuses on selected areas, each of them in a separate chapter. Each of these chapters is then divided into sub-problem areas, that describe the weaknesses of the Basel II regulatory framework and the corrections in the subsequent banking regulation. The chapters are followed by a section describing discussion of the professional public and the BCBS about incentive to corrections and the unresolved issues of the Basel III of each of the main parts of the thesis. The new standards are more restrictive than the previous banking regulation in both quantitative and qualitative terms. The Basel III introduces leverage ratio, improves minimum liquidity standards, both short-term and long-term, and significantly improves the coverage of the risks, particularly of those related to the activities in the capital market (trading book, securitization, counterparty credit risk for OTC derivatives and repurchase agreements).
Klíčová slova: comparison of regulatory approaches; counterparty credit risk; market risk; leverage ratio; liquidity standards; Basel II; Basel III

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2014
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46146/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: