Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Blog jako marketingový nástroj

Autor práce: Kisić, Sandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Osoba oponující práci: Hucková, Barbara

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Blog jako marketingový nástroj
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá fenoménem blogů. Jejím cílem je představit možnosti využití blogu jako marketingového nástroje. Teoretická část se věnuje historii blogování, členění blogů a jejich marketingovému potenciálu. Praktická část zkoumá metodou kvalitativního výzkumu spolupráce firem s blogery. Pro lepší demonstraci je využíváno případové studie konkrétního blogu, na kterou navazuje dotazníkové šetření s českými komerčními blogery. Práce se zaměřuje pouze na české teritorium, kde zkoumaná problematika představuje mladou marketingovou disciplínu.
Klíčová slova: sociální sítě; reklama; marketing; Česká republika; internet; blog

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Blog jako marketingový nástroj
Překlad názvu: Blog as a Marketing Tool
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Bachelor's thesis deals with the blog phenomenon. The aim of the thesis is to evaluate blogs as a marketing tool. The theoretical part is devoted to the history of blogging, categorization of blogs and their marketing potential. The practical part examines collaboration between bloggers and companies by the method of qualitative research. A case study of a particular blog is used for a better demonstration followed by a open-ended survey among Czech commercial bloggers. The thesis focuses exclusively on the Czech territory where the practice represents a young marketing discipline.
Klíčová slova: social media; marketing; advertisement; Czech Republic; Internet; blog

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 23.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47293_xkiss00.pdf [2,56 MB]
Oponentura43007_hucb00.pdf [482,00 kB]
Hodnocení vedoucího47293_xkubm57.pdf [379,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47293/podrobnosti