Blog jako marketingový nástroj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Blog jako marketingový nástroj
Autor práce:
Kisić, Sandra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kubaš, Mario
Osoba oponující práci:
Hucková, Barbara
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem blogů. Jejím cílem je představit možnosti využití blogu jako marketingového nástroje. Teoretická část se věnuje historii blogování, členění blogů a jejich marketingovému potenciálu. Praktická část zkoumá metodou kvalitativního výzkumu spolupráce firem s blogery. Pro lepší demonstraci je využíváno případové studie konkrétního blogu, na kterou navazuje dotazníkové šetření s českými komerčními blogery. Práce se zaměřuje pouze na české teritorium, kde zkoumaná problematika představuje mladou marketingovou disciplínu.
Klíčová slova:
sociální sítě; reklama; marketing; Česká republika; internet; blog

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
23.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47293_xkiss00.pdf [2,56 MB]
Oponentura:
43007_hucb00.pdf [482,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
47293_xkubm57.pdf [379,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47293/podrobnosti