Blog jako marketingový nástroj

Název práce: Blog jako marketingový nástroj
Autor(ka) práce: Kisić, Sandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem blogů. Jejím cílem je představit možnosti využití blogu jako marketingového nástroje. Teoretická část se věnuje historii blogování, členění blogů a jejich marketingovému potenciálu. Praktická část zkoumá metodou kvalitativního výzkumu spolupráce firem s blogery. Pro lepší demonstraci je využíváno případové studie konkrétního blogu, na kterou navazuje dotazníkové šetření s českými komerčními blogery. Práce se zaměřuje pouze na české teritorium, kde zkoumaná problematika představuje mladou marketingovou disciplínu.
Klíčová slova: sociální sítě; reklama; marketing; Česká republika; internet; blog
Název práce: Blog as a Marketing Tool
Autor(ka) práce: Kisić, Sandra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hucková, Barbara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor's thesis deals with the blog phenomenon. The aim of the thesis is to evaluate blogs as a marketing tool. The theoretical part is devoted to the history of blogging, categorization of blogs and their marketing potential. The practical part examines collaboration between bloggers and companies by the method of qualitative research. A case study of a particular blog is used for a better demonstration followed by a open-ended survey among Czech commercial bloggers. The thesis focuses exclusively on the Czech territory where the practice represents a young marketing discipline.
Klíčová slova: social media; marketing; advertisement; Czech Republic; Internet; blog

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47293/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: