Mechanismus reverse charge u daně z přidané hodnoty

Název práce: Mechanismus reverse charge u daně z přidané hodnoty
Autor(ka) práce: Nekovářová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havel, Tomáš
Oponenti práce: Toman, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat využití mechanismu reverse charge ve společném systému daně z přidané hodnoty a posoudit, zda by bylo vhodné využít jej jako hlavní stavební prvek konečného režimu DPH. Mechanismus reverse charge plní hlavní funkci především v boji proti kolotočovým podvodům, se kterými se v současnosti potýkají všechny členské státy EU, proto je vyžadována úzká spolupráce daňových správ jednotlivých členských států. Mechanismus reverse charge má pozitivní vliv nejen na výši daňových příjmů státu, ale také na peněžní toky plátců daně. Závěrečná část práce porovnává dopad klasického systému odvodu daně a mechanismu reverse charge na peněžní toky podnikatelského subjektu, který působí na území České republiky.
Klíčová slova: peněžní toky ; daň z přidané hodnoty; mechanismus reverse charge; kolotočový podvod
Název práce: Reverse Charge Mechanism in Value Added Tax
Autor(ka) práce: Nekovářová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Havel, Tomáš
Oponenti práce: Toman, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the aplication of reverse charge mechanism in the common system of value added tax and to consider whether or not it would be appropriate to use it as the main element of the final regime of VAT. The main function of reverse charge mechanism is especially the fight against carousel frauds, which all EU member states currently face, therefore the close cooperation among the tax administrations of member states is required. Reverse charge mechanism has a positive influence not only on the amount of tax revenues, but also on cash flows of taxpayers. The final part of the thesis compares the impact of the classical tax collection system and of the reverse charge mechanisms on cash flows of a business entity, which operates in the Czech Republic.
Klíčová slova: Cash Flows ; Value Added Tax; Reverse Charge Mechanism; Carousel Fraud

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 4. 2014
Datum podání práce: 31. 1. 2015
Datum obhajoby: 22. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: