ERP SAP v prostředí státní správy a samosprávy Slovenské republiky

Název práce: ERP SAP v prostredi štátnej správy a samosprávy Slovenskej republiky
Autor(ka) práce: Pereš, Richard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Singerová, Jana
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou využitia systému ERP SAP v prostredí štátnej správy a samosprávy Slovenskej republiky. Prvá časť práce poskytuje informácie o rozdelení verejnej správy a subjektoch, ktoré pod ňu spadajú. V druhej časti práca poskytuje prehľad špecifík hospodárenia subjektov štátnej správy a samosprávy a opisuje účtovnú reguláciu týchto subjektov. Tretia časť venuje pozornosť spoločnosti SAP a opisu jej kľúčového produktu SAP Business Suite. V praktickej časti sú tri kapitoly venujúce sa napojeniu systému ERP SAP do procesu hospodárenia subjektov štátnej správy a samosprávy a zároveň sú v nej zanalyzované slabé a silné stránky ERP SAP a vyčíslené prevádzkové a implementačné náklady.
Klíčová slova: Štátna pokladnica; Rozpočtový informačný systém; Ministerstvo financií SR; SAP Business Suite
Název práce: ERP SAP v prostředí státní správy a samosprávy Slovenské republiky
Autor(ka) práce: Pereš, Richard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Singerová, Jana
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou využití systému ERP SAP v prostředí státní správy a samosprávy Slovenské republiky. První část práce poskytuje informace o rozdělení veřejné správy a subjektech, které pod ni spadají. Ve druhé části, práce poskytuje přehled specifik hospodaření subjektů státní správy a samosprávy a popisuje účetní regulaci těchto subjektů. Třetí část věnuje pozornost společnosti SAP SE a popisu jejího klíčového produktu SAP Business Suite. V praktické části jsou tři kapitoly věnující se napojení systému ERP SAP do procesu hospodaření subjektů státní správy a samosprávy a zároveň jsou v ní zanalyzovány slabé a silné stránky ERP SAP a vyčísleny provozní a implementační náklady.
Klíčová slova: SAP Business Suite; Ministerstvo financí SR; Státní pokladna; Rozpočtový informační systém
Název práce: SAP ERP in an environment of state and local government of the Slovak Republic
Autor(ka) práce: Pereš, Richard
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Singerová, Jana
Oponenti práce: Takáčová, Hana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of the use of SAP ERP in an environment of state and local government of the Slovak republic. The first part provides information on the division of government and its agencies. The second part provides an overview of the specifics of economy of agencies of state and local governments and describes the accounting regulation of these entities. The third part pays attention to SAP and a description of its key product SAP Business Suite. The practical part of three chapters is dedicated to the connection of SAP ERP in environment of state and local government and analysis of the strengths and weaknesses of ERP SAP and quantification of operational and implementation costs.
Klíčová slova: Budget information system; Ministry of finance of the Slovak republic; SAP Business Suite; Treasury

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48420/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: