Rozvojová politika a mezinárodní obchod – případová studie Švýcarska

Název práce: Rozvojová politika a mezinárodní obchod – případová studie Švýcarska
Autor(ka) práce: Růžičková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, David
Oponenti práce: Adamcová , Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem předkládané práce je zjistit, do jaké míry existuje provázanost rozvoje a mezinárodního obchodu pomocí metody případové studie. Práce obsahuje dvě klíčové části a jednu doplňkovou. Nejprve se zabývá základní terminologií mezinárodního obchodu a rozvojové politiky, včetně termínu rozvojové země. Druhá část se opírá o rozvojovou politiku Švýcarska a jeho působení v subsaharské Africe. Pozornost je zde věnována nejen zasílaným tokům pomoci, ale i nakolik tato pomoc ovlivňuje jejich vzájemný mezinárodní obchod. Třetí část je chápána pouze jako doplňková a věnuje se České republice, její rozvojové politice a vztahu se subsaharskou Afrikou.
Klíčová slova: Švýcarsko; Rozvojová politika; Mezinárodní obchod; Subsaharská Afrika
Název práce: Development policy and international trade - case study of Switzerland
Autor(ka) práce: Růžičková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müller, David
Oponenti práce: Adamcová , Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to determine to what extent there is a relation between development policy and international trade. The thesis consists of two key parts and one complementary part. Firstly, it describes the basic terminology of international trade and development policy, including the term of developing countries. The second part is based on Switzerland's development policy and its activities in the sub-Saharan Africa. The attention is paid not only to aid flows, but also how this aid influences their mutual international trade. The third part is only complementary part, which pays attention to the Czech Republic, its development policy and trade relations with the sub-Saharan Africa.
Klíčová slova: Switzerland; International trade; Development policy; Sub-Saharan Africa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 1. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49118/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: